lang vn lang en

Home » Introduction » Departments and Stations

Station of intergrated interciplinary Research for Resouces and Environment in Central Vietnam

SUNday - 13/10/2013 12:09
Station of intergrated interciplinary Research for Resouces and Environment in Central Vietnam
Address: Dong Hoi City, Quang Binh province

professonel:

Leader
        Head:           ThS.BÙI QUANG DŨNG
Contact:  
Add: Đường Trương Pháp, xã Quang Phú, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Email:
Telephone:
 

 

Functions and taks:
 
+    Quan trắc, theo dõi, đo đạc thường xuyên liên tục các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, các yếu tố môi trường nhằm xây dựng một hệ thống số liệu điều tra cơ bản có độ chính xác cao, ổn định, phù hợp với vùng sinh thái miền Trung.
+    Xây dựng và hoàn chỉnh các qui trình đo đạc, khảo sát các yếu tố địa lý và môi trường cũng như các qui trình đánh giá kinh tế, tài nguyên, đánh giá tác động môi trường cho vùng sinh thái miền Trung và mặt cắt vịnh Bắc bộ.
+    Xây dựng các mô hình kinh tế sinh thái và lựa chọn các mô hình thích hợp cho các khu vực khác nhau trong vùng.
+    Ứng dụng thử nghiệm các công nghệ mới cải tạo đất và cải thiện môi trường nước, không khí,.. ngăn ngừa ô nhiễm. Tham gia giải quyết các yêu cầu của địa phương về: thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện đánh giá tác động môi trường của các hoạt động phát triển tại địa phương.
+    Đào tạo chuyển giao công nghệ và tư vấn cho địa phương về các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng và quản lý tài nguyên và môi trường


Personnel:

Name in full:                     BUI QUANG DUNG, MSc. Photo
Add.  
Email:  
Telephone  
Name in full:                       NGUYEN VAN DUNG, MSc. Photo
Add.  
Email:  
Telephone  
Name in full:                       LAM THI HONG NHUNG, Eng. Photo
Add.  
Email:  
Telephone  
Name in full:                       TRAN THI NHUNG, Eng. Photo
Add.  
Email:  
Telephone  
Name in full:                       LE QUANG HOA, Eng. Photo
Add.  
Email:  
Telephone  
 Name in full:                     PHAM HAI KE, Guardian Photo
Add.  
Email:  
Telephone  
Name in full:                       NGUYEN NGOC TOAI, Guardian Photo
Add.  
Email:  
Telephone  
 
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article

Newer articles

Older articles

 
Home | Introduction
The website is copyright and under managerment of the Institute of Geography - Viet Nam Academy of Science and Technology
Add: Building A27, No. 18, Hoang Quoc Viet road, Nghia Do award, Cau Giay district, Ha Noi Capital, Vietnam
Telephone: (844) 37 25 36 39                  Fax: (844) 38 26 11 92
Email: qlthvdl@gmail.com                        email of website manager board: ig.vast.vn@gmail.com