lang vn lang en

Home » Introduction » IG's Scientific Council

Scientific Council of the Institute of Geography

MONday - 24/11/2014 13:48

Based on Decree 195/QĐ-VHL dated on 18th February 2016 by President of the VAST, the Scientific Council of the Institute of Geography tenure of office in 2016-2018 includes 17 members.

Based on Decree 303 /QĐ-VHL dated on 10th March 2016 by President of the VAST to appoint Duty Board of the Scientific Council of the Institute of Geography enure of office in 2016-2018, the member of Council includes:

Council President: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Dinh Duong
 
Council Vice President: Assoc. Prof. Dr. Uong Dinh Khanh
 
Council Secretary: Dr. Phan Thi Thanh Hang

Other council member:
Prof. Dr. Sc. Pham Hoang Hai,
Assoc.Prof.Dr.Sc. Nguyen Van Cu,
Assoc.Prof. Dr. Lai Vinh Cam,
Assoc.Prof. Dr. Nguyen Dinh Duong,
Assoc.Prof. Dr. Uong Dinh Khanh,
Assoc.Prof. Dr. Pham Quang Vinh,
Dr. Dao Dinh Cham,
Dr. Luu The Anh,
Dr. Nguyen Manh Ha,
Dr. Phan Thi Thanh Hang,
Dr. Nguyen Thanh Hoan,
Dr. Le Thi Thu Hien,
Dr. Le Van Huong,
Dr. Le Thi Thanh Tam,
Dr. Hoang Luu Thu Thuy,
Dr. Pham The Vinh,
Assoc.Prof.Dr. Dang Xuan Phong

The Scientific Council's of Institute of Geogrpahy had been tagged in Decree 08/QD-VHL dated on 19th February 2013 by President of the VAST:

 
Article 1. Hội đồng Khoa học của đơn vị sự nghiệp nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng Khoa học) là tổ chức tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị về phương hướng kế hoạch và nội dung các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo và ứng dụng triển khai công nghệ.

Article 2. Hội đồng Khoa học có nhiệm vụ và quyền lợi sau đây:
 
1. Đóng góp ý kiến về chính sách khoa học và công nghệ của Nhà nước và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) có liên quan đến phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của đơn vị.

2. Tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị về phương hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ của đơn vị.

3. Tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị về kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ; xây dựng tiềm lực cán bộ; cơ sở vật chất; thông tin-xuất bản, hợp tác quốc tế; đào tạo cán bộ.

4. Tham gia góp ý đề cương đề tài, đề án khoa học và công nghệ các cấp và đề tài, đề án khoa học khác khi có yêu cầu.

5. Tham gia đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ các cấp khi có yều cầu.

6. Xét và kiến nghị giải thưởng khoa học cho các nhà khoa học và tập thể khoa học của Viện và các nhà khoa học nước ngoài có hợp tác với đơn vị.

7. Tham gia ý kiến về việc thành lập Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở theo quy định của Nhà nước.

8. Thành viên Hội đồng Khoa học được hưởng quyền lợi theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

Article 3. Trường hợp không có sự nhất trí giữ Hội đồng Khoa học và Thủ trưởng đơn vị, Hội đồng Khoa học có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
 
Home | Introduction
The website is copyright and under managerment of the Institute of Geography - Viet Nam Academy of Science and Technology
Add: Building A27, No. 18, Hoang Quoc Viet road, Nghia Do award, Cau Giay district, Ha Noi Capital, Vietnam
Telephone: (844) 37 25 36 39                  Fax: (844) 38 26 11 92
Email: qlthvdl@gmail.com                        email of website manager board: ig.vast.vn@gmail.com