Luận cứ khoa học và giải pháp bố trí dân cư phục vụ phát triển bền vững, đảm bảo an ninh - quốc phòng hệ thống đảo ven bờ Việt Nam

Mã đề tài : KC09/16-20

Thể loại: Khoa học và Công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Hương

Thời gian thực hiện :

Đơn vị thực hiện : Viện Địa lý

Đơn vị quản lý : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tổng kinh phí : 0 VND

Trạng thái : Đang triển khai

Nội dung :

 


Đề tài khác
Liên kết website khác