Xây dựng CSDL GIS và Atlas điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên

Mã đề tài : TN3/T22

Thể loại:

Chủ nhiệm đề tài: TS.NCVCC. Nguyễn Đình Kỳ

Thời gian thực hiện :

Đơn vị thực hiện : Viện Địa lý

Đơn vị quản lý : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tổng kinh phí : 0 VND

Trạng thái : Đã nghiệm thu

Nội dung :

Mục tiêu của đề tài


Xây dựng CSDL nền địa lý và CSDL về điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường, điều kiện kinh tế -xã hội, nhân văn vùng Tây Nguyên

Xây dựng Atlas điện tử và tập Atlas bằng các công nghệ tiên tiến

Đào tạo và chuyển giao công nghệ GIS, WebGIS và CSDL cho cán bộ các tỉnh Tây Nguyên


Sản phẩm của đề tài


Bộ cơ sở dữ liệu nền địa lý toàn khu vực Tây Nguyên ở 4 tỷ lệ khác nhau (1/25.000; 1/50.000; 1/100.000; 1/250.000) ở dạng CSDL ARCGIS

Bộ cơ sở dữ liệu GIS chuyên đề về tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội trên nền CSDL nền địa lý

Atlas điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên

Tập Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên (in ấn phẩm). 500 tập bản đồ khổ A2 (mỗi tập gồm khoảng 100 trang)

Hệ thống GIS và Atlas điện tử cài đặt cho Chuơng trình Tây Nguyên 3 và các tỉnh thuộc Tây Nguyên

Đào tạo, chuyển giao công nghệ truy xuất, cập nhật thông tin và phát triển các nội dung trong hệ thống đến các tỉnh; huyện vùng Tây Nguyên

Báo cáo chuyên đề

Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài

Đào tạo 110 người cho 5 Tỉnh Tây Nguyên, Ban chỉ đạo Tây Nguyên và trường Đại học Tây Nguyên về khai thác sử dụng CSDL và Atlas điện tử Tây Nguyên

Đào tạo 03 Thạc sĩ và công bố 05 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành.

Đề tài khác
Liên kết website khác