Đánh giá mức độ tổn thương của hệ thống kinh tế - xã hội do tác động của Biến đổi khí hậu tại vùng Bắc Trung bộ (thí điểm cho 1 tỉnh)

Mã đề tài : BDKH 24

Thể loại: Chương trình BDKH

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Lưu Thu Thủy

Thời gian thực hiện :

Đơn vị thực hiện : Viện Địa lý

Đơn vị quản lý : Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng kinh phí : 0 VND

Trạng thái : Đang triển khai

Nội dung :

Mục tiêu:

- Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ đánh giá mức độ tổn thương của hệ thống kinh tế- xã hội do tác động của BĐKH tại các tỉnh Bắc Trung bộ.
- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu nguy cơ bị tổn thương và tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH phụ vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội.

 
Ý nghĩa thực tiễn:

Kết quả của nghiên cứu sẽ được sử dụng cho các cơ quan quản lý, cơ quan hoạch định chính sách chiến lược phát triển ở trung ương và địa phương cũng như các cá nhân và tổ chức đầu tư. Kết quả cũng rất cần cho các cơ quan an ninh quốc phòng.

Đề tài khác
Liên kết website khác