• Phòng Môi trường Địa lý
    Phó phòng phụ trách phòng: ThS. Nguyễn Mạnh Hà Địa chỉ: Phòng 506, 509 & 510, nhà A27, Viện Địa lý Số điện thoại: +84-4-7568702
  • Phòng Tài nguyên nước mặt
    Trưởng phòng: TS. PHAN THỊ THANH HẰNG, Phó trưởng phòng: TS. HOÀNG THANH SƠN. Địa chỉ: Phòng 201 & 401, nhà A27, Viện Địa lý Email: hangphanvn@yahoo.com Số điện thoại: +84-4-37568703
  • Phòng Tài nguyên nước dưới đất
    Trưởng phòng: TS. ĐẶNG XUÂN PHONG, Phó trưởng phòng: ThS. NGUYỄN SƠN Địa chỉ: Phòng 507, nhà A27, Viện Địa lý Số điện thoại: +84-4-37568704
Liên kết website khác