lang vn lang en

Trang nhất » Tài liệu » Cơ quan khác

Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW ngày 02/8/2017
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
số 37-HD/BTGTW Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 217

 

HƯỚNG DẪN
tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”;
“Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”;
“Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng
của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

 


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nắm vững quan điểm phát triển kinh tế được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và được cụ thể ở 3 nghị quyết nêu trên.

- Nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện.

- Đề cao vai trò của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; trách nhiệm tổ chức triển khai của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể; ý thức vươn lên của doanh nghiệp, doanh nhân và mỗi công dân.

- Công tác tuyên truyền cần chủ động, tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.
...
Thông tin chi tiết
Tên file:
Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW ngày 02/8/2017
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Ban chấp hành Trung ương
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu » Cơ quan khác
Gửi lên:
19/09/2017 23:41
Cập nhật:
19/09/2017 23:42
Người gửi:
admin
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
232.42 KB
Đã xem:
103
Đã tải về:
4
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site Viện Địa Lý:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 
ISIVAST

Là phiên bản điện tử trực tuyến có thể in được ra giấy, Bản tin hướng tới mục đích cung cấp thêm một kênh thông tin mới cho toàn thể cán bộ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm nói chung và của các đơn vị trực thuộc nói riêng. Bên cạnh những tin tức của Viện, Bản tin còn mang đến cho bạn đọc những tin tức chọn lọc hữu ích về các hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước và trên thế giới đáng được bạn đọc quan tâm và theo dõi.


Số 10-2017 Số 11-2017  
Số 07-2017 số 08-2017 số 09-2017
Số 04-2017 số 05-2017 số 06-2017
Số 01-2017 Số 02-2017 Số 03-2017
Số 10-2016 Số 11-2016 Số 12-2016
Số 7-2016 Số 8-2016 Số 9-2016
Số 4-2016 Số 5-2016 Số 6-2016
Số 01,02-2016 Số 3-2016
Số 10-2015 Số 11-2015 Số12-2015
Số 7-2015 Số 8-2015 Số 9-2015
Số 4-2015 Số 5-2015 Số 6-2015
Số 01-2015 Số 02-2015 Số 3-2015

Không cần đăng nhập,
Sử dụng mật khẩu và passwords là Guest

Hệ thống tìm kiếm và lưu trữ trực tuyến các văn bản trực thuộc và liên quan của Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện Hàn Lâm KHCNVN ban hành
Quyết định
Thông báo
Kế hoạch - Tài chính
Khoa học - Công nghệ
Tổ chức - Cán bộ
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác quốc tế
Thông tin - Xuất bản

Văn bản mẫu

Trung tâm TTTL ban hành

Bộ KHCN ban hành

 

Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com