lang vn lang en

Trang nhất » Đào tạo - Hợp tác QT » Đào tạo

Quyết định số 166 / QĐ-ĐL Về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2013 của Viện Địa lý

Thứ tư - 18/09/2013 02:05
Quyết định số 166 / QĐ-ĐL Về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2013 của Viện Địa lý
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
Số 166 / QĐ-ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, Ngày 16 tháng 8 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Nghiên cứu sinh năm 2013 của Viện Địa lý

___________________________
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐỊA LÝ
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-VHL ngày 19/2/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Quyết định số 206/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Địa lý;
Căn cứ Quyết định 122/1995/QĐ-TTg ngày 01/03/1995 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Địa lý, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ  ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 và Công văn số 2333/BGDĐT ngày 04/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện điều 48 Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ;
Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-ĐL ngày 15/08/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc ban hành Quy định Đào tạo Tiến sĩ của Viện Địa lý;
Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-ĐL ngày 05/08/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc thành lập Hội đồng, Ban Thư ký tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2013;
Căn cứ biên bản xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2013 của Viện Địa lý;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa lý,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công nhận 02 Nghiên cứu sinh năm 2013 của Viện Địa lý gồm những người có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, các bộ phận liên quan và Nghiên cứu sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
-  Bộ Giáo dục và Đào
- Viện HLKHCNVN (để b/c);
- Lưu VT&ĐT.H.20.
Q. VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký)
Lại Vĩnh Cẩm
 
 DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2013 CỦA VIỆN ĐỊA LÝ
(Kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-ĐL ngày 16 tháng  8  năm 2013 của Viện trưởng Viện Địa lý)
(Danh sách gồm 02 Nghiên cứu sinh)
 
TT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh Chuyên ngành Hình thức đào tạo Thời gian đào tạo Diện đào tạo
Nam Nữ
1 Dương Kim Giao  
16/02/1985
Lạng Sơn Địa lý Tài nguyên và Môi trường Tập trung 2013 – 2016
(3 năm)
Thông thường
2 Trần Hoàng Tâm  
22/4/1983
Thái Nguyên Địa lý Tài nguyên và Môi trường Tập trung 2013 – 2016
(3 năm)
Thông thường
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
ISIVAST

Là phiên bản điện tử trực tuyến có thể in được ra giấy, Bản tin hướng tới mục đích cung cấp thêm một kênh thông tin mới cho toàn thể cán bộ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm nói chung và của các đơn vị trực thuộc nói riêng. Bên cạnh những tin tức của Viện, Bản tin còn mang đến cho bạn đọc những tin tức chọn lọc hữu ích về các hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước và trên thế giới đáng được bạn đọc quan tâm và theo dõi.


Số 10-2017 Số 11-2017  
Số 07-2017 số 08-2017 số 09-2017
Số 04-2017 số 05-2017 số 06-2017
Số 01-2017 Số 02-2017 Số 03-2017
Số 10-2016 Số 11-2016 Số 12-2016
Số 7-2016 Số 8-2016 Số 9-2016
Số 4-2016 Số 5-2016 Số 6-2016
Số 01,02-2016 Số 3-2016
Số 10-2015 Số 11-2015 Số12-2015
Số 7-2015 Số 8-2015 Số 9-2015
Số 4-2015 Số 5-2015 Số 6-2015
Số 01-2015 Số 02-2015 Số 3-2015
Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com