lang vn lang en

Trang nhất » Đào tạo - Hợp tác QT » Đào tạo

Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Ngọc

Thứ năm - 22/05/2014 15:05

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
 
Số   89 /QĐ_ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nội,  ngày  15 tháng 5  năm 2014
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện
 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐỊA LÝ

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-VHL ngày 19/2/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Quyết định số 206/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Địa lý;

Căn cứ Quyết định 122/1995/QĐ-TTg ngày 01/03/1995 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Địa lý, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ  ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 và Công văn số 2333/BGDĐT ngày 04/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện điều 48 Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ;


Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-VĐL ngày 20/11/2009 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc công nhận đề tài và người hướng dẫn NCS và Quyết định số 95/QĐ-ĐL ngày 07/6/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc gia hạn thời gian học tập cho nghiên cứu sinh;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-ĐL ngày 15/08/2013 của Viện trưởng Viện Địa lý về việc ban hành Quy định đào tạo Tiến sĩ của Viện Địa lý;

Xét đơn xin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Tổng hợp,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc với đề tài:

“Nghiên cứu các giải pháp quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và khả năng ứng dụng ở Việt Nam”

Chuyên ngành: Địa lý Tài nguyên và Môi trường;  Mã số: 62 44 02 19.

Danh sách các thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh theo đúng Quy chế đào tạo của Viện Địa lý và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do Nghiên cứu sinh tự túc.

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, các thành viên có tên trong Hội đồng và Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- L­­ưu: VT&ĐT. H.15.
Q. VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Lại Vĩnh Cẩm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
ISIVAST

Là phiên bản điện tử trực tuyến có thể in được ra giấy, Bản tin hướng tới mục đích cung cấp thêm một kênh thông tin mới cho toàn thể cán bộ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm nói chung và của các đơn vị trực thuộc nói riêng. Bên cạnh những tin tức của Viện, Bản tin còn mang đến cho bạn đọc những tin tức chọn lọc hữu ích về các hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước và trên thế giới đáng được bạn đọc quan tâm và theo dõi.


Số 10-2017 Số 11-2017  
Số 07-2017 số 08-2017 số 09-2017
Số 04-2017 số 05-2017 số 06-2017
Số 01-2017 Số 02-2017 Số 03-2017
Số 10-2016 Số 11-2016 Số 12-2016
Số 7-2016 Số 8-2016 Số 9-2016
Số 4-2016 Số 5-2016 Số 6-2016
Số 01,02-2016 Số 3-2016
Số 10-2015 Số 11-2015 Số12-2015
Số 7-2015 Số 8-2015 Số 9-2015
Số 4-2015 Số 5-2015 Số 6-2015
Số 01-2015 Số 02-2015 Số 3-2015
Trang chủ | Giới thiệu
Trang thông tin điện tử thuộc bản quyền và quản lý của Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
                                              Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
                                              Điện thoại: (84 4) 3 756 3539                Fax: (84 4) 3 836 1192
                                              Email:
qlthvdl@gmail.com                     email ban quản trị website: ig.vast.vn@gmail.com