Nghiệm thu đề tài khoa học: "Phát triển bền vững nông thôn vùng Bắc Trung Bộ: Xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, bảo vệ nguồn tài nguyên đất"

04/01/2014 04:19
Đây là một đề tài nhánh trong hệ đề tài cấp viện năm 2007 của Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững. Đề tài do TS. Trần Ngọc Ngoạn làm chủ nhiệm, với sự tham gia của các thành viên: Ths. Nguyễn Thị Kim Dung, Ths. Nguyễn Song Tùng, NCV. Đặng Văn Chút, NCV. Nguyễn Thanh Thủy và NCV. Đinh Trọng Thu.

Mục đích chính của đề tài là xem xét, đánh giá thực trạng tình hình nông thôn vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam dưới góc độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ mà Việt Nam đã cam kết, trên các lĩnh vực chủ yếu: xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo vệ nguồn tài nguyên đất và đa dạng sinh học.

Nội dung và kết quả nghiên cứu của đề tài thể hiện trong Báo cáo tổng hợp (150 trang), gồm các nội dung chính: I) Điều kiện tự nhiên và thực trạng phát triển kinh tế-xã hội vùng nông thôn Bắc miền Trung; II) Đa dạng sinh học và các giải pháp cho bảo vệ đa dạng sinh học vùng nông thôn Bắc miền Trung; III) Tài nguyên đất và vấn đề sử dụng bền vững tài nguyên đất khu vực Bắc miền Trung; IV) Vấn đề việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn vùng Bắc Miền Trung; và V) Xóa đói giảm nghèo trong phát triển bền vững nông thôn Bắc Miền Trung.

Kết quả nghiên cứu đề tài cho thấy, nông thôn vùng Bắc Trung bộ (bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế) là vùng nông thôn rộng lớn, có các điều kiện tự nhiên đặc thù của dải đất phía Bắc Miền Trung của Việt Nam; vừa phong phú, đa dạng về tài nguyên, nguồn lực cho phát triển, vừa chứa đựng nhiều tiềm ẩn đe dọa đến phát triển bền vững của toàn vùng. Trong những năm vừa qua, sự phát triển kinh tế-xã hội nông thôn Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, song tình trạng nghèo đói và vấn đề xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo vệ nguồn tài nguyên đất và đa dạng sinh học,... đang là những vấn đề bức xúc, những thách thức đặt ra đối với phát triển nông thôn vùng này. Và để phát triển nông thôn Bắc Trung Bộ theo hướng bền vững, đòi hỏi phải có một hệ thống các chính sách, giải pháp đồng bộ cho việc giải quyết các vấn đề nói trên.
Đề tài sưu tập, tham khảo và sử dụng nhiều tư liệu, tài liệu, số liệu thống kê phong phú, sát với thực tế, có sức thuyết phục và tin cậy.
Có thể tra cứu, tìm hiểu sâu hơn kết quả của đề tài trong Báo cáo tổng hợp được lưu tại Thư viện Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững ( P. 701-Tòa nhà số 1, Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội).
Liên kết website khác