Phòng Sinh thái Cảnh quan

01/10/2013 06:59
Lãnh đạo phòng
        Phó trưởng phòng phụ trách:      ThS. VƯƠNG HỒNG NHẬT
Liên lạc:  
       Địa chỉ:                     P501 nhà A27, Viện Địalý
       Email:                       stcq_vdl@gmail.com
       Số điện thoại:           +84 43.756 1427
 


Chức năng, nhiệm vụ

 

  1. Nghiên cứu cơ bản Sinh thái Cảnh quan, đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các đơn vị lãnh thổ.
  2. Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản lý tài nguyên và môi trường; Phát triển các công cụ phân tích, khai thác dữ liệu, hệ chuyên gia hỗ trợ ra quyết định.
  3. Xây dựng triển khai các mô hình dự báo, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai: ngập lụt; xói mòn; trượt lở.
  4. Nghiên cứu các vấn đề về quản lý, đánh giá tác động môi trường; Quản lý tổng hợp lưu vực; Quản lý đới ven bờ..

 


Cán bộ của phòng

 

 


PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm
 
ThS. Vương Hồng Nhật
Phó trưởng phòng phụ trách

CN. Nguyễn Thị Bích Loan
 
KS. Trần Thị Nhung
 
Ths. Lưu Thị Thao

Ths. Nguyễn Phương Thảo
 
Ths. Nguyễn Văn Hồng
 
CN. Nguyễn Thị Thu Hiền


Các công trình tiêu biểu trong 20 năm gần đây:

 

 

 

 

+    Các đề tài, dự án cấp Nhà nước: 05 đề tài, dự án
+    Các đề tài cấp Bộ và tương đương: 20 đề tài
+    Các công trình công bố: 150 bài báo; 05 cuốn sách chuyên khảo
+    Công tác đào tạo: 10 TS, 15 ThS.
+    Hợp tác quốc tế: 04 dự án


Một số thành tựu chính:

 

 

 

 

Thành lập bản đồ các khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn Quốc gia trong Atlat Quốc gia, nãm 1981

Thành lập bản đồ cảnh quan Việt Nam tỷ lệ 1 : 1.000.000 trong  Atlat Quốc gia năm 1982

Thành lập bản đồ xói mòn tiềm năng Việt Nam tỷ lệ 1 : 3.000.000, 1982 - 1984

Thành lập bản đồ cảnh quan Tây Nguyên tỷ lệ 1 : 1250.000, năm 1987

Xây dựng bản đồ tiềm năng du lịch dải ven biển Việt Nam trong chương trình biển 48B, năm 1990

Phân vùng tự nhiên và cảnh quan biển tỷ lệ 1 :3.000.000, nãm 1991

Xây dựng cơ sở khoa học phát triển kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác thiết kế quy hoạch các đề án di dân và kinh tế mới các vùng gò đồi tỉnh Quảng Bình, năm 1992

Xây dựng công nghệ dự báo và mức độ ngập lụt các lưu vực sông miền Trung: Thạch Hãn, 2001; Kiên Giang, 2003; Thu Bồn, 2003

 

 


Đề tài cấp Nhà nước:

Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý các dải cát ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận (KC.08.21), 2003-2005

Xây dựng mô hình phát triển kinh tế bền vững khu dân cư dọc tuyến đường HCM (huyện Tân kỳ, huyện cư Jut), 2010

Đề tài Nghị định thư:

“Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào”, 2011 - 2013

“Điều tra, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, xây dựng luận cứ khoa học hợp tác phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường khu vực biên giới quốc gia chung cửa khẩu Cha Lo – Lằng Khằng thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn”, 2011 - 2013

Công trình xuất bản
 

 

 


Một số hình ảnh hoạt động của phòng

 

 

 


Làm việc với cán bộ trong tỉnh Savannakhet, Lào
(Chuyến thực địa đề tài cấp Nhà nước)

Hội thảo Đề tài ngập lụt các sông Quảng Trị
 

Gặp mặt cán bộ UBND tỉnh Savannakhet, Lào
(Chuyến thực địa đề tài cấp Nhà nước)
      
Báo cáo nghiệm thu đề tài BĐKH Quảng Bình
 


 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Liên kết website khác