Phòng Tài nguyên nước dưới đất

14/09/2013 12:59
Lãnh đạo phòng
        Trưởng phòng:         TS. ĐẶNG XUÂN PHONG
        Phó trưởng phòng:    ThS. NGUYỄN SƠN
Liên lạc:  
Địa chỉ: Phòng 507, nhà A27, Viện Địa lý
Email:
Số điện thoại:   +84-4-37568704
 
Chức năng, nhiệm vụ
  1. Điều tra, đánh giá điều kiện tàng trữ và điều kiện thành tạo, trữ lượng nước dưới đất của các vùng, miền trên lãnh thổ Việt Nam và vùng lân cận.
  2. Nghiên cứu, đánh giá môi trường nước dưới đất (chất lượng nước dưới đất, đánh giá và dự báo khả năng nhiễm bẩn, nhiễm mặn  các tầng chứa nước).
  3. Tính cân bằng nước cho các lưu vực sông và phương án sử dụng nước tối ưu.
  4. Đánh giá tác động đến môi trường nước của các dự án phát triển.
  5. Quy hoạch khai thác tài nguyên nước ở các vùng lãnh thổ.
  6. Ứng dụng các phương pháp hiện đại (viễn thám, mô hình, GIS...) trong nghiên cứu tài nguyên nước dưới đất.
  7. Chuyển giao công nghệ tiên tiến để khai thác nước dưới đất đạt hiệu quả cao.
  8. Đào tạo ĐH và Sau ĐH chuyên ngành tài nguyên nước dưới đất.


Cán bộ của phòng

 

 

1.    TS. Đặng Xuân Phong (Trưởng phòng kiêm nhiệm)
2.    TS. Lê Thị Thanh Tâm
3.    Ths. Nguyễn Sơn
4.    TS. Nguyễn Diệu Trinh
5.    Ths. Trịnh Ngọc Tuyến
6.    Ths. Trương Phương Dung
7.    KS. Trần Duy Phiên


Các công trình tiêu biểu trong 20 năm gần đây:

 

 

 

 

+    Đề tài, dự án cấp Nhà nước: 04 đề tài
+    Đề tài cấp Bộ và Viện: 11 đề tài
+    Các công trình đã công bố: 115 bài báo
+    Giáo trình: 02
 

Hợp tác quốc tế: 02 đề án:

+    Với Cộng hòa Pháp từ năm 1998 đến 1999;
+    Với Nhật từ năm 2013 đến 2016.

 

 

 

 

 

Các tin khác
Liên kết website khác