Thông báo công khai dự toán đề tài ĐTĐL.XH - 02/16

15/08/2018 11:59

Viện Địa lý thông báo công khai dự toán đề tài: " Luận cứ khoa học nhằm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn đa dạng sinh học với sinh kế bền vững và phát triển kinh tế - xã hội ở khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An.", Mã số ĐTĐL.XH - 02/16

Liên kết website khác