Thông báo về việc nhu cầu bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

25/09/2013 12:33
THÔNG BÁO
Về việc nhu cầu bổ nhiệm chức danh phó giáo sư
 
Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Viện Địa lý xin thông báo số lượng Phó giáo sư cần bổ nhiệm vào các ngành như sau:

STT Ngành/ chuyên ngành cần bổ nhiệm Số lượng PGS cần bổ nhiệm năm 2013
1 Địa lý tự nhiên 01

* Hồ sơ của ứng viên bao gồm:
1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư (có mẫu gửi kèm);
2. Biên bản họp của bộ môn (thuộc chuyên ngành). Giấy đề nghị bổ nhiệm của Bộ môn;
3. Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư do Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước cấp (phô tô công chứng);
4. Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn chức danh PGS (Phô tô công chứng);

Hồ sơ gửi về Phòng Quản lý tổng hợp trước ngày 15/10/2013
Mọi chi tiết xin liên hệ về Phòng Quản lý tổng hợp, điện thoại: 043.7564720, 043.7563539.
 
Xin trân trọng thông báo./.
Các tin khác
Liên kết website khác