Trạm Nghiên cứu tổng hợp Tài nguyên và Môi trường miền Trung

02/08/2013 12:59
Lãnh đạo Trạm
        Phó trạm trưởng phụ trách:           ThS.LÊ NGỌC HIỂN
Liên lạc:  
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, xã Quang Phú, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Email:
Số điện thoại
 

 
Chức năng, nhiệm vụ:
 
+    Quan trắc, theo dõi, đo đạc thường xuyên liên tục các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, các yếu tố môi trường nhằm xây dựng một hệ thống số liệu điều tra cơ bản có độ chính xác cao, ổn định, phù hợp với vùng sinh thái miền Trung.
+    Xây dựng và hoàn chỉnh các qui trình đo đạc, khảo sát các yếu tố địa lý và môi trường cũng như các qui trình đánh giá kinh tế, tài nguyên, đánh giá tác động môi trường cho vùng sinh thái miền Trung và mặt cắt vịnh Bắc bộ.
+    Xây dựng các mô hình kinh tế sinh thái và lựa chọn các mô hình thích hợp cho các khu vực khác nhau trong vùng.
+    Ứng dụng thử nghiệm các công nghệ mới cải tạo đất và cải thiện môi trường nước, không khí,.. ngăn ngừa ô nhiễm. Tham gia giải quyết các yêu cầu của địa phương về: thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện đánh giá tác động môi trường của các hoạt động phát triển tại địa phương.
+    Đào tạo chuyển giao công nghệ và tư vấn cho địa phương về các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng và quản lý tài nguyên và môi trường


 

Lực lượng cán bộ:

1.    ThS. Lê Ngọc Hiển
2.    KTV. Lâm Thị Hồng Nhung
3.    KS. Lê Quang Hóa
4.    Ông Phạm Hải Kế
5.    Ông Nguyễn Ngọc Toái
Các tin khác
Liên kết website khác