Trạm Quan trắc Nghiên cứu Địa lý và Môi trường đồng bằng Bắc bộ

02/07/2013 12:59

 
Lãnh đạo Trạm
        Phó Trạm trưởng:           CN.NGUYỄN NGỌC THÀNH
Liên lạc:  
Địa chỉ: Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Email:
Số điện thoại


Chức năng, nhiệm vụ:

 

+    Quan trắc, theo dõi, đo đạc thường xuyên liên tục các yếu tố tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, các yếu tố môi trường nhằm xây dựng một hệ thống số liệu điều tra cơ bản có độ chính xác cao, ổn định, ở vùng sinh thái đặc thù khu vực ven biển thuộc đồng bằng Bắc Bộ và vùng biển thuộc vịnh Bắc Bộ.
+    Xây dựng và hoàn chỉnh các qui trình đo đạc, khảo sát các yếu tố địa lý và môi trường cũng như các qui trình đánh giá kinh tế, tài nguyên, đánh giá tác động môi trường cho vùng sinh thái khu vực đồng bằng Bắc Bộ và mặt cắt vùng Vịnh Bắc Bộ.
+    Xây dựng các mô hình kinh tế sinh thái và lựa chọn các mô hình thích hợp cho các khu vực khác nhau trong vùng.
+    Ứng dụng thử nghiệm các công nghệ mới cải tạo đất và cải thiện môi trường nước, không khí, sử dụng năng lượng mới, vật liệu mới ngăn ngừa ô nhiễm.
+    Tham gia giải quyết các yêu cầu của địa phương về: thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên phương diện tài nguyên và môi trường và phòng tránh thiên tai. Thực hiện các đánh giá tác động môi trường của các hoạt động phát triển tại địa phương.
+    Đào tạo chuyển giao khoa học, công nghệ và tư vấn cho địa phương về các lĩnh vực sử dụng và quản lý tài nguyên và môi trường thực hiện hợp tác quốc tế về vấn đề tổ chức đài, Trạm quan trắc nghiên cứu.

 

 

Đội ngũ cán bộ, nhân viên:
1.    CN. Nguyễn Ngọc Thành
2.    ThS. Trần Thị Thu Hường
3.    Ông Đặng Trọng Sáng
4.    Ông Phạm Xuân Hiu
Các tin khác
Liên kết website khác