TS. Vũ Anh Tài

13/08/2015 11:59
- Giải thưởng "Quả cầu vàng Khoa học Kĩ thuật Thanh niên năm 2014"

 
- Các công trình khoa học tiêu biểu:

Sách:
 
Nguyễn Nghĩa Thìn, Mai Văn Phô (chủ biên), Vũ Anh Tài và nnk., 2003. Đa dạng hệ nấm và thực vật ở Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Quốc Trị (chủ biên), Vũ Anh Tài và cộng sự (2008), Đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội

Bài báo:

Nguyễn Nghĩa Thìn, Vũ Anh Tài, 2004 “Phân tích tính đa dạng về phân loại hệ thực vật có mạch ở Cát Lộc, phân khu phía Bắc Vườn Quốc gia Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng”, TC Di truyền va Ứng dụng, số 3/2004, tr -4.

Nguyễn Nghĩa Thìn, Vũ Anh Tài, Nguyễn Hoài An, Vũ Văn Cần, Vũ Văn Dũng, 2004 “Đánh giá mức độ xâm lấn của cá loài cây dại ở Vườn Quốc gia Bạch Mã nhằm đề ra biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học”, TC Di truyền và Ứng dụng, số 3/2004, tr 41-45.

Ngô Tiến Dũng, Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Anh Đức, Vũ Anh Tài, Nguyễn Thị Kim Thanh, 2005, “Thông tin cập nhật về đa dạng và tài nguyên thực vật của Vườn Quốc gia Yok Đôn - tỉnh Đăk Lăk”, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống - Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2005 Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống - Đại học Y Hà Nội. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr 103-105.

Nguyễn Nghĩa Thìn, Vũ Anh Tài, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Thị Đỏ, Nguyễn Quốc Trị, 2005 “Một số phát hiện mới cho hệ thực vật Việt Nam tại VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai”, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống - Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2005 Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống - Đại học Y Hà Nội. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr.298-301.

Vũ Anh Tài, Nguyễn Nghĩa Thìn, 2005 “Đánh giá mối quan hệ giữa hệ thực vật VQG Hoàng Liên với một số các hệ thực vật khác của Việt Nam”, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống - Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2005 Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống - Đại học Y Hà Nội. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr 276-279.

Ngô Tiến Dũng, Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Anh Đức, Vũ Anh Tài, Nguyễn Thị Kim Thanh, 2005 “Đa dạng nguồn tài nguyên, nguy cơ đe doạ và biện pháp bảo tồn nguồn tài nguyên thực vật Vườn Quốc gia Yok Đôn tỉnh Đăk Lăk”, TC Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 20, tr 96-100.

Trần Thế Liên, Nguyễn Nghĩa Thìn, Vũ Anh Tài, 2005 “Đa dạng nguồn tài nguyên cây có ích hệ thực vật Bắc Trung Bộ”, TC Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 16, tr 70-71.

Nguyễn Nghĩa Thìn, Vũ Anh Tài, 2005 “Đánh giá mối quan hệ thân thuộc giữa hệ thực vật Bạch Mã và các hệ thực vật khác ở Việt Nam”, TC Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TC Khoa học - Công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 12, tr 59-61.

Nguyễn Nghĩa Thìn, Vũ Anh Tài, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quốc Trị, 2005, “Decaisnea insignis (Griffith) J.D. Hooker & Thomson - chi và loài mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên”, TC Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 18, tr 65-66.

Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Hữu Cường, Vũ Anh Tài, Nguyễn Quốc Trị, 2006, “Hiện trạng thảm thực vật ở đai thấp dưới 1700m của VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai”, TC Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 11, tr 71-72.

Ngô Tiến Dũng, Hồ Văn Cử, Nguyễn Nghĩa Thìn, Vũ Anh Tài, 2006, “Đa dạng thảm thực vật VQG Yok Đôn, một hệ sinh thái đặc biệt ở Tây Nguyên”, Tạp chí nông nghiệp& PTN T số 18, tr. 96-100.

Nguyễn Anh Đức, Vũ Anh Tài, Lê Khắc Quyết, 2006, “Đa dạng thực vật khu rừng Khau Ca, tỉnh Hà Giang, Đông Bắc Việt Nam”, Kỷ yếu 50 năm thành lập khoa Sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQGHN, tr. 91-95

Vũ Anh Tài, Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Quốc Trị, 2007, “Thảm thực vật đai độ cao trên 1600m của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai”, Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số 3+4, tr. 108-111.

Nguyễn Nghĩa Thìn, Vũ Anh Tài, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Trung Thành, 2007, “Đa dạng thực vật khu rừng Khau Ca, tỉnh Hà Giang”, Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số 5, tr 51-54.

Nguyễn Quốc Trị, Vũ Anh Tài, Nguyễn Nghĩa Thìn, 2008, “Kết qủa nghiên cứu đa dạng hệ thực vật ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên”, Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số 2, tr 91-94.

Nguyễn Quốc Trị, Vũ Anh Tài, Nguyễn Nghĩa Thìn, 2008, “Thảm thực vật tự nhiên ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên theo khung phân loại của UNESCO được Phan Kế Lộc áp dụng vào Việt Nam”, Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số 6, tr. 87-91.

Nguyễn Hữu Trung Tứ, Nguyễn Trường Khoa, Phạm Thế Vĩnh, Vũ Anh Tài, Trần Thúy Vân, 2008, “Một số đặc điểm chính của thực vật vùng cát ở Bình - Trị - Thiên”, Tuyển tập các báo cáo Khoa học Hội nghị Khoa học địa lý toàn quốc lần thứ ba, Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội. tr:591-606.

Nguyễn Hứu Tứ, Vũ Anh Tài, Phạm Thế Vĩnh, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Nga, 2009, “Đa dạng thực vật khu Bảo tồn loài Vượn Cao vít Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”, Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ ba, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. trang 875-881.

Vũ Anh Tài, Nguyễn Anh Đức, Lê Khắc Quyết, 2009, “Kết quả nghiên cứu cấu trúc và diễn thế thảm thực vật ở khu rừng Khau Ca, tỉnh Hà Giang”, Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ ba, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. trang 1587-1593.

Nguyễn Nghĩa Thìn, Trương Ngọc Kiểm, Vũ Anh Tài, 2009, “Một số kết quả bước đầu về sự thay đổi trạng thái thảm thực vật theo độ cao ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai”, Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ ba, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. trang 1668-1672.

Nguyễn Hữu Tứ, Vũ Anh Tài, “Thảm thực vật ven bờ Bình Trị Thiên”, 2009, Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ ba, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. trang 1736-1744.

Trương Ngọc Kiểm, Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Anh Đức, Vũ Anh Tài (2010), “Một số kết quả nghiên cứu về sự thay đổi cấu trúc thảm thực vật theo các đai độ cao ở VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 0866-708X, 48(2A), tr. 726-732.

Truong Ngoc Kiem, Nguyen Nghia Thin, Nguyen Anh Duc, Vu Anh Tai (2011),  “Assessement of plant resources in Hoang Lien National park (Lao Cai province) for biodiversity conservation and sustainable development”, VNU Journal of Science, ISSN 0866-8612, 27(2S), pp.36-41.

Vũ Anh Tài, 2012, “Bổ sung loài Rubia tinctorum L. (họ Cà phê - Rubiaceae) cho hệ thực vật Việt Nam”, T/c Sinh học ISSN 0866-7160, tập 23(4):452-454.

Nguyễn Hữu Tứ, Vũ Anh Tài, Phạm Thế Vĩnh, Lê Trần Chấn, Trần Thị Thúy Vân, Đỗ Hữu Thư, Lê Đồng Tấn, 2012, “Phân cấp chức năng phòng hộ và đánh giá vai trò phòng hộ của thảm thực vật lưu vực sông Chu, tỉnh Thanh Hóa”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế.

Vũ Anh Tài, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hữu Tứ, Phạm Thế Vĩnh, Đào Thị Phượng, Lê Thị Kim Thoa, 2013, “Đa dạng tài nguyên thực vật tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch Khau Ca, tỉnh Hà Giang”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên. ISBN: 978-604-915-044-9.

Vũ Anh Tài, 2014. “Đánh giá tính đa dạng về yếu tố địa lý hệ thực vật tỉnh Hà Giang”. Trung ương Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam - Rừng và Môi trường, ISSN 1859-1248 số 63+64:18-21.

Vũ Anh Tài, 2014. “Tính Đa dạng thảm thực vật tỉnh Hà Giang trên quan điểm sinh thái phát sinh thực vật”, Trung ương Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam - Rừng và Môi trường, ISSN 1859-1248 số 66:30-35.

Vũ Anh Tài, Trần Thúy Vân, Nguyễn Hữu Tứ, Phạm Thế Vĩnh, Lê Thị Kim Thoa, Đào Thị Phượng, Ngô Thị Bích Hồng - Lê Đức Hoàng, 2014. “Tính đa dạng và sự phân bố địa lý của bộ Chua me đất (Oxalidales Bercht. & J.Presl) của Việt Nam”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8. Tp. Hồ Chí Minh. ISBN 978-604-918-437-6: 678-683.

Trần Minh Tuấn, Vũ Anh Tài, 2014. “Đa dạng thảm thực vật và sự biến đổi của thực vật theo độ cao tại Vườn Quốc gia Ba Vì”, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, ISSN:1859-0373. số 1-2014. tr.3195-3205.

Nguyễn Hiệu, Howard Limbert, Darryl Granger, Vũ Anh Tài, 2014. “Hang Sơn Đoòng - những giá trị độc đáo và vấn đề khai thác, bảo tồn”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8. Tp. Hồ Chí Minh. ISBN 978-604-918-437-6: 208-218.

Vũ Anh Tài, Nguyễn Nghĩa Thìn, 2014. “Kết quả điều tra và thống kê các loài thực vật bị đe dọa ở Hà Giang, Việt Nam”. Tạp chí Sinh học T. 36, S. 3: 323-329

Bruce A. Ford, Vu Anh Tai, Nguyen Kim Thanh, Julian R. Starr, 2015. Luzula effusa var. chinensis (N.E.Br.) K.F.Wu (Juncaceae): The first record for the wood-rush genus in Vietnam. Phytotaxa 204 (2) : 116–122. ISSN 1179-3163.

Vũ Anh Tài, Nguyễn Nghĩa Thìn, 2015. “Tính Đa dạng tài nguyên hệ thực vật tỉnh Hà Giang”, Trung ương Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam - Rừng và Môi trường, ISSN 1859-1248 số 69+70:30-32.

Vũ Anh Tài, Nguyễn Hiệu, Howard Limbert, 2015. Những kết quả khám phá đầu tiên về thực vật ở Hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (in press).

Vũ Anh Tài, Nguyễn Nghĩa Thìn, 2015. “Tính Đa dạng tài nguyên hệ thực vật tỉnh Hà Giang”, Trung ương Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam - Rừng và Môi trường, ISSN 1859-1248 số 69+70:30-32.

Vũ Anh Tài, Đinh Thị Hoa, 2016. “Kết quả nghiên cứu đa dạng thảm thực vật ở khu bảo tồn loài và sinh cảnh Pá Khoang Mường Phăng”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học thanh niên lần thứ XIV năm 2016 của Đoàn TNCS HCM Viện Hàn lâm KHCNVN. ISBN:978-604-913-494-4, Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. tr:83-88.

Bruce A. Ford, Julian R. Starr, Nguyễn Thị Kim Thanh, and Vũ Anh Tài, 2017. Two Extraordinary New Pseudopetiolate Carex Species f-rom Vietnam (sect. Hemiscaposae, Cyperaceae). Systematic Botany 42(3):402-417. ISSN: 0363-6445.

Vu Anh Tai, Pham The Vinh, Tran Thi Thuy Van, Le Thi Kim Thoa, Le Duc Hoang, Ngo Thi Bich Hong, 2017. Preliminary study on phytogeography of Dipterocarpaceae Blume family in Vietnam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 39(4), 337-344.

Hoang Thi Binh, Nguyen Van Ngoc, Vu Anh Tai, Hoang Thanh Son, Shuichiro TaganeTetsukazu Yahara. 2018. Quercus trungkhanhensis (Fagaceae), a New Species f-rom Cao Vit Gibbon Conservation Area, Cao Bang Province, northeastern Vietnam. Acta Phytotax. Geobot. 69 (1): 53–61. ISSN 1346-7565
 

 
trưởng phòng
Liên kết website khác