Phòng Quản lý Tổng hợp

1. Nguồn nhân lực: 

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Mạnh Hà

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Quang Thành

Các cán bộ, viên chức:

- CN. Nguyễn Thị Mỹ Hảo

- CN. Lại Thị Hạnh

- CN. Chu Thị Vân

- CN. Ninh Thị Mỹ Duyên

- CN. Bùi Thị Kim Nhung

- CN. Nguyễn Thị Đông

- Ông Nguyễn Văn Thái

- Ông Nguyễn Hồng Dũng

Liên lạc: Tầng 1 & Tầng 2, nhà A27, Viện Địa lý

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Quản lý tổng hợp có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Viện về công tác tổ chức - cán bộ, kế hoạch tổng hợp, quản lý khoa học, hợp tác quốc tế, hành chính văn phòng, quản trị, tài chính - kế toán, thông tin tư liệu, thư viện, sau đại học… cụ thể:

  • Quản lý hành chính, văn thư lưu trữ;
  • Quản lý vật tư, tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Viện.
  • Quản lý khoa học, tài chính và nhân sự;
  • Quản lý đào tạo đại học, sau đại học và hợp tác quốc tế;
  • Quản lý công tác thông tin tư liệu, thư viện và xuất bản khoa học;

 

Liên kết website khác