Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hoang mạc hóa tới môi trường tỉnh Bình Thuận

09/02/2015 09:04

Nội dung của chuyên khảo là nhằm đánh giá tác động của quá trình hoang mạc hóa và biến đổi khí hậu đến các vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, góp phần ổn định sản xuất, phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là "góp phần gắn kết giữa nghiên cứu vấn đề biến đổi khí hậu và hoang mạc hóa với các chính sách đáp ứng, nhằm giảm thiểu và thích ứng với sự biến đổi khí hậu và hoang mạc hóa ở những vùng trọng điểm của Việt Nam".

Để giải quyết vấn đề này ba mục tiêu cụ thể được đặt ra:
 
i) Phân tích , đánh giá được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu đến quá trình hoang mạc hóa và vấn đề kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó đề xuất khung chính sách thích ứng;

ii) Phát triển phương pháp luận nghiên cứu quá trình hoang mạc hóa ở các vùng nhạy cảm môi trường (ESAs) bằng tiếp cận đa chỉ tiêu trên cơ sở kiến thức tổng hợp và kiến thức bản địa về các quá trình tự nhiên;

iii) Tăng cường khả năng thích nghi của cộng đồng dân cư địa phương trước ảnh hưởng tiêu cực của biến đồi khí hậu bằng các khung chính sách thích ứng chủ động.

Cuốn sách gồm 5 chương:
 
Chương 1: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận

Chương 2: Tình trạng hạn hán, hoang mạc hóa và vấn đề BĐKH ở Bình Thuận

Chương 3: Môi trường tỉnh Bình Thuận dưới tác động của HMH và BĐKH

Chương 4: Đánh giá tác động của BĐKH đến tình trạng hạn hán tỉnh Bình Thuận
Chương 5: Nghiên cứu đề xuất các chiến lược, kế hoạch thích ứng và giảm thiểu tác động tiêu cực của HMH và BĐKH
Liên kết website khác