Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trạm Nghiên cứu tổng hợp tài nguyên môi trường miền Trung trực thuộc Viện Địa lý

12/06/2014 04:12
 
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN ĐỊA LÝ

Số: 100/QĐ-ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
Hà Nội, ngày 02 tháng 06  năm 2014

 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trạm Nghiên cứu tổng hợp
tài nguyên môi trường miền Trung trực thuộc Viện Địa lý

 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐỊA LÝ
 
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Quyết định số 206/QĐ-VHL ngày 25/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Địa lý;
Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-KHCNVN ngày 13/02/2007 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) về việc thành lập Trạm nghiên cứu tổng hợp tài nguyên môi trường miền Trung;
Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý tổng hợp,
 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trạm Nghiên cứu tổng hợp tài nguyên môi trường miền Trung đặt tại Đường Trương Pháp, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trực thuộc Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực kê từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý tổng hợp và Trưởng Trạm Nghiên cứu tổng hợp tài nguyên môi trường miên Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
 - Như điều 3;
 - Lưu VT,C.06
                                  
Q. VIỆN TRƯỞNG


(Đã ký)

Lại Vĩnh Cẩm

Toàn văn Quyết định và quy chế xem tại đây

Liên kết website khác