Báo cáo kết quả công tác Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2018 của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN

11/05/2018 12:59
 
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
ĐẢNG ỦY VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM


*

Số 51 - BC/ĐUVHL
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018


BÁO CÁO
Kết quả công tác quý I
nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2018


 
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ 1/2018

Năm 2018 là năm triển khai mạnh mẽ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cụ thể với các Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương, là năm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Được sự quan tâm lãnh đạo, chi đạo của các ban Đảng ở Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phát huy những thành tích đã đạt được năm 2017, trong quý 1/2018 Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ nồ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thân, trách nhiệm cao và đã đạt được một số kết quả chính sau đây:

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Công tác kế hoạch-tài chính: (i) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài, dự án kết thúc theo đúng tiến độ, đảm bảo quy định; (ii) Xây dựng báo cáo thường niên của Viện Hàn lâm; (iii) Tiếp tục triển khai phần mềm dữ liệu chuyên gia cho các đề tài 7 hướng ưu tiên và phần mềm phân bồ kinh phí của Viện Hàn lâm; (iv) Hoàn thành báo cáo gửi Bộ Tài chính thầm định phương án phân bổ và tiến hành phân bổ kinh phí năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc; (v) Xây dựng và ban hành văn bản quy định tạm thời quản lý kinh phí hỗ trợ nghiên cứu viên cao cấp và quản lý các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

- Lãnh đạo công tác triển khai ứng dụng công nghệ: (i) Nhận hồ sơ đề cương đề tài mở mới năm 2018 và tiến hành trình Hội đồng thẩm định thuyết minh các nhiệm vụ; (ii) Triển khai kế hoạch xuất bản cuốn giới thiệu công nghệ năm 2018 và Kế hoạch chuẩn bị cho Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019; (iii) Chuẩn bị các văn bản, thủ tục về việc ký họp tác với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT; (iv) Viện Công nghệ Môi trường phối hợp với VTV1 xây dựng phim tư liệu về vật liệu tiên tiến ứng dụng trong nông nghiệp, tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0; (v) Chỉ đạo các viện và Trung tâm Phát triển công nghệ cao đề xuất nhiệm vụ xây dụng hệ thống định vị trên tàu cá.

- Về công tác đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức đào tạo theo chương trình quy định; hiện nay Viện Hàn lâm đang đào tạo cho 544 nghiên cứu sinh, 355 cao học, 489 sinh viên; dự kiến năm học 2018-2019 tuyển sinh 262 nghiên cứu sinh, 520 cao học và 350 sinh viên.

- Về hợp tác quốc tế: (i) Đón tiếp Công ty Công nghệ sinh học tiên tiến Hàn Quốc, Đại học London trao đổi về chính sách khoa học công nghệ, phối họp tổ chức hội nghị, hợp tác về công nghệ sinh học; Đoàn VS. Valentin Sergienko, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Chủ tịch Phân Viện Viễn Đông tiến hành tổng kết kết quả hợp tác những năm qua và ký Thỏa thuận nhiệm vụ hợp tác song phương giữa Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga (FEBRAS) và Viện Hàn lâm (VAST) giai đoạn 2019-2020, Lộ trình hợp tác về lĩnh vực nshiên cứu biển giai đoạn 2018-2025; (ii) Thẩm định nhiệm vụ HTQT giai đoạn 2018-2019 với Quỹ NCCB Nga, Quỹ NCCB Belarus, Viện HLKH Séc...; (iii) Làm thủ tục cho phép các đơn vị tổ chức 20 hội nghị, hội thảo quốc tế về các lĩnh vực sinh học, toán học, khoa học vật liệu, biến đồi khí hậu, vũ trụ; ký 20 thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bàn, Bỉ, Canada, Anh, Philippine về lĩnh vực sinh thái, công nghệ sinh học, biến đổi khí hậu, khoa học trái đất, hải dương học.

Chủ tịch Viện Hàn lâm đã ban hành Quyết định (số 307/QĐ-VHL ngày 05/3/2018) thành lập Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên círu Toán học trực thuộc Viện Toán học; Quyết định (số 341/QĐ-VHL ngày 12/3/2018) thành lập Trung tâm Vật lý Quốc tế trực thuộc Viện Vật lý.

2. Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng

Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tổ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và phát động phong trào thi dua nhân các ngày lễ lớn trong Quý I/2018 như: kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2018); chăm lo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đón Xuân vui Tết cổ truyền của dân tộc an toàn, đầm ấm và tiết kiệm.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng và triển khai kế hoạch: (i) Quyết định ban hành Chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên Đảng bộ Viện Hàn lâm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (số 01-QĐ/ĐUVHL ngày 05/01/2018); Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (số 22-CTr/ĐƯVHL ngày 25/01/2018) và Kế hoạch thực hiện Kết luận số 04-KL/BTCTW ngày 22/01/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng (số 24-KH/ĐUVHL ngày 07/02/2018); (ii) Hướng dẫn các cấp ủy tuyên truyền kết quả kỳ họp thú tư Quốc hội khóa XIV, APEC 2017 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; (iii) Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho cán bộ, đảng viên của Viện Hàn lâm, hoàn thiện báo cáo nộp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo quy định; (iv) Tổng hợp, cung cấp số liệu và cử 03 Giáo sư tham dự Hội nghị của Ban tổ chức Trung ương phục vụ Đề án Trung ương 7 của Ban Chỉ đạo Trung ưong, cử 01 Giáo sư tham gia thành viên Tổ giúp việc Ban Chi đạo đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Chỉ đạo xây dựng báo cáo “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyểt số 27-NQ- TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện dại hóa đất nước” theo Công vãn số 3760-CV/BTGTW ngày 12/12/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Công tác tổ chức, xây dựng đảng

3.1. Công tác đảng viên

- Công tác phát triển Đảng: Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm đã thông qua nghị quyết kết nạp đảng cho 04 đồng chí; chuyển đảng chính thức cho 16 đảng viên dự bị.

- Công tác quản lý đảng viên: Hoàn thiện các thủ tực tiếp nhận 09 đảng viên từ nơi khác chuyến đến; chuyển sinh hoạt đảng cho 08 đảng viên đi nơi khác; xét, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí và Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí.

3.2. Kiếm điểm tập thể Ban Thường vụ và Lãnh đạo Viện Hàn lâm

Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Lãnh đạo Viện Hàn lâm về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quvết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng hợp kết quả báo cáo Ban tổ chức Trung ương, ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đánh giá chung, Ban Thường vụ và từng đồng chí ủy viên, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có biểu hiện suy thoái theo nhận diện của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

3.3. Đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, khen thưởng

- Đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên


Tính đến 31/12/2017, Đảng bộ Viện Hàn lâm cỏ 51 tổ chức Đảng (gồm: 09 Đảng bộ cơ sở; 36 Chi bộ cơ sở và 06 Chi bộ trực thuộc), với 1.198 đảng viên. Đã có 51/51 (100%) tổ chức đảng với 1.149/1.198 (95,9%) đảng viên được đánh giá chất lượng, 49/1.198 (4,1%) đảng viên chưa được đánh giá.

Ban Thường vụ đảng ủy đã thông qua nghị quyết công nhận: 32/51 (62,8%) tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; 15/51 (29,4%) tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4/51 (7,8%) tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ; 156/1.149 (13,6%) đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 947/1.149 (82,4%) đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 43/1.149 (3,7%) đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và có 03/1.149 (0,3%) đảng viên vi phạm (03 trường hợp sinh con thứ ba).

- Khen thưởng tổ chức Đảng

+ Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm xét, tặng Giấy khen cho 03 chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liên tục (2013- 2017): CB. Vật liệu điện tử, ĐB. Viện Khoa học vật liệu; CB. Công nghệ sinh học 1, ĐB. Viện Công nghệ sinh học; CB. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lấp kỹ thuật hạ tầng, ĐB. Công ty PIDI.

+ Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm xét, tặng Giấy khen cho 05 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017: ĐB. Viện Hóa học; ĐB. Công ty Nevvtatco; CB. Viện Công nghệ môi trường; CB. Ban Kế hoạch-Tài chính và CB. Khối Văn phòng dân đảng.

- Khen thường đảng viên

+ Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm xét, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho 02 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2013-2017).

+ Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm xét, tặng Giấy khen cho 03 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sấc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2013- 2017) và 04 đảng viên đạt “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2017.

3.4. Công tác tổ chức cản bộ

- Ban Thường vụ đảng ủy Viện Hàn lâm đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm thực hiện quy trình bổ nhiệm lại và đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 05/3/2018 bổ nhiệm lại Chủ tịch Viện Hàn lâm đối với GS.VS. Châu Văn Minh.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm đã thông qua nghị quyết chuẩn y bổ sung 01 đảng ủy viên Đảng bộ Viện Công nghệ sinh học và 01 chi ủy viên Chi bộ Viện Địa chất nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm đã thông qua nghị quyết kiện toàn nhân sự lãnh đạo ở đơn vị: Bổ nhiệm PGS.TS. Trân Ngọc Quyển, Trưởng phòng Vật liệu hóa dược, Viện Khoa học vật liệu ứng dụng giữ chức Phó Viện trường Viện Khoa học vật liệu ứng dụng; Bổ nhiệm lại 02 Viện trưởng và tương đương, 03 Phó Viện trưởng và tương dương; Kéo dài thời gian giữ chức Phó Viện tnrởng đối với 01 đồng chí; cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với 02 Phó Viện trưởng và tương đương (do hết tuổi quản lý).

4. Công tác kiểm tra, giám sát

Quý I/2018, ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã họp định kỳ theo Quy chế làm việc và Chương trình công tác của ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, thống nhất thông qua và triển khai một số nội dung công tác sau: (i) Thông qua Thông báo kết luận kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc năm 2017; (ii) Tham mưu cho đảng uỷ ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Viện Hàn lâm năm 2018 (số 25- CTr/ĐƯVHL ngày 23/02/2018) và xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ (số 26-CTr/ĐƯVHL ngày 23/02/2018).

Xây dựng Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07/5/2007 của Bộ Chính trị Khóa X, gửi đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

5. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã thường xuyên quan tâm, chú trọng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động. Cụ thể:

5.1. Đối với Công đoàn

- Thông qua Ban Công tác đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chi đạo Ban Chấp hành Công đoàn triển khai các hoạt động: (i) Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và 15 gia đình cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất; (ii) Phối hợp với Sở Lao động thương binh xã hội, ủy Ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ tang Mẹ VNAH Trương Thị Ngưới, hồ trợ kinh phí cho gia đình Mẹ là 23 triệu đồng; (iii) Tham gia Hội chợ Mùa xuân do Công đoàn VTV tổ chức; (iv) Tổ chức gặp mặt, giao lưu cho cán bộ nữ công các Công đoàn trực thuộc ở phía Bắc và tổ chức tham quan, dã ngoại tại Bình Châu cho cán bộ nữ công các Công đoàn trực thuộc ở TP. Hồ Chí Minh nhân dịp 8/3; (v) Xây dựng Dự toán kinh phí năm 2018 và quyết toán 2017 báo cáo Công đoàn Viên chức Việt Nam.

- Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm đã ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo như: (i) Phối hợp với lãnh đạọ chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức hoặc Hội nghị Người lao động theo đúng quy định; (ii) tổ chức chăm lo cho đoàn viên, cán bộ viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; (iii) Thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng chi theo tinh thần Nghị quyết 09c/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn Laọ động Việt Nam; (iv) Bổ nhiệm đ/c Trần Thị Mai Hương, Uỷ viên BCH Công đoàn, Chuyên viên Văn phòng Công đoàn giữ chức Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Công đoàn Viện Hàn lâm.

5.2. Đối với Đoàn Thanh niên

2017 Ban Thường vụ Đoàn Viện Hàn lâm đã tham gia các hội nghị, hoạt động do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức như: (i) Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022; (ii) Diễn đàn "Trí thức trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; (iii) Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tinh Hà Tĩnh; (iv) Tọa đàm góp ý dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI; (v) Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương phóng viên, biên tập viên trẻ tiêu biểu Khối các cơ quan Trung ương.

Ban Thường vụ Đoàn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc: (i) Giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng; (ii) Ban hành Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Khối lần thứ 3 nhiệm kỳ 2017-2022; (iii) Tổ chức Lễ phát động Tháng thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất 2018; (iv) Tham gia Chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” và xét tặng giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018.

5.3. Đối với Hội Cựu chiến binh

Đảng uỷ Viện Hàn lâm đã quan tâm lãnh đạo Hội Cựu chiến binh gương mẫu trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, nghiên cứu khoa học; luôn ý thức và giữ vừng phẩm chất cách mạng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách cùa Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp vói Công đoàn Viện tổ chức nhiều hoạt động có ích như chăm lo đời sống vật chất cho hội viên, thăm hỏi các gia đình thương binh, gia đình liệt sỹ, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trong Viện Hàn lâm nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành (số 16/QĐ-CCBVHL ngày 09/3/2018) và Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022 (số 18/CTr-CCBVHL ngày 09/3/2018).

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II/2018

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Đảng ủy Viện Hàn lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II như: (i) Hoàn thiện các quy định quản lý nhiệm vụ ủy quyền của Viện Hàn lâm; (ii) Xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; (iii) Triển khai xây dựng Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2019 và 3 năm 2019-2021; (iv) Tổ chức các hội đồng tư vấn KHCN để xác định nhiệm vụ, thấm định nội dung và dự toán cho các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN,...(v) Triển khai kiểm tra, duyệt quyết toán tài chính năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc; (vi) Hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập tại Viện Hàn lâm; (vii) Tiếp tục làm việc với các địa phương, Doanh nghiệp về hợp tác KHCN; (viii) Xây dựng đề xuất các nhiệm vụ tăng cường Sở hữu trí tuệ, nhiệm vụ thúc đẩy thương mại hóa kết quả khoa học công nghệ và nhiệm vụ: “Tăng cường công tác quảng bá KHCN của Viện Hàn lâm năm 2018”; (ix) Chuẩn bị đón Đoàn Bộ trưởng KHCN Lào đến trao đổi kế hoạch họp tác trong thời gian tới; (x) Thống nhất với các đối tác nước ngoài về các nhiệm vụ họp tác song phương giai đoạn 2018 - 2019.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

2. 1. Công tác chính trị tư tưởng

- Triển khai tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương (dự kiến học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 trong thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảng năm 2018, vào cuối tháng 6/2018), của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo quy định và Công văn số 700-CV/ĐUK ngày 27/02/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc vận động cán bộ, đảng viên ủng hộ kinh phí tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nhà bia truyền thống Đảng bộ Khối.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chi thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018 (dự kiến cuối tháng 6/2018); Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và Lớp bồi dường lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp (dự kiến tổ chức trong tháng 4/2018) bằng các hình thức thiết thực, phù hợp, hiệu quả, tăng cường thảo luận/tham luận trao đổi kinh nghiệm công tác.

2.2. Công tác tổ chức, cán bộ

- Hoàn thiện Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 -NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, tập trung vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng; xét, chuyển đảng chính thức đảm bảo thời gian, chất lượng; chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên đã nghỉ hưu, chuyển công tác; đề nghị xét tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí có đủ điều kiện.

- Thực hiện các quyết định liên quan đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với cán bộ lãnh đạo theo phân cấp quản lý và công tác đào tạo, bồi dường cán bộ, viên chức theo quy định.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Đôn đốc các cấp uý trực thuộc xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát, các chuyên đề giám sát năm 2018 của đảng bộ, chi bộ.

3. Công tác đoàn thể quần chúng

3.1. Công tác Cóng đoàn

Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Viện Hàn lâm triển khai thực hiện một số nội dung chính sau: (i) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn và nghiệp vụ Thanh tra nhân dân cho cán bộ Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc; (ii) Phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu công tác Công đoàn giữa các Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KHXHVN và Viện Hàn lâm KHCNVN; (iii) tổ chức đoàn đại biểu tham dự Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam; (iv) Tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động do Khối Thi đua III triển khai; (v) Triển khai các hoạt động nhân dịp Tháng Công nhân (5/2018).

3.2. Đoàn thanh niên

Chi đạo Đoàn Thanh niên tổ chức và tham gia các hội nghị, các phong trào như: (i) tổ chức Giải Bóng đá thanh niên lần thứ IX ở 2 khu vực nhân dịp chào mừng kỳ niệm 43 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm; (ii) Tổ chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa thanh niên 03 đơn vị: Viện Hàn lâm KHCNVN, Viện Hàn lâm KHXHVN và Bộ Khoa học và Công nghệ nhân kỷ niệm Ngày Khoa học công nghẹ 18/5; (iii) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; (iv) Tham gia các Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và các phong trào do Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện và Đoàn cấp trên phát động.

3.3. Hội Cựu chiến binh

- Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội Cựu chiến binh của Viện Hàn lâm, các chi hội tại các đơn vị trực thuộc thực sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiếp tục phát huy truyền thống “Anh bộ đội cụ Hồ” là chỗ dựa vững chắc của cấp uỷ, chính quyền, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Tố chức cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm đi thăm lại chiến trường xưa (Khu vực Hòn Dấu, nơi xuất phát của “Đoàn tàu không số” vào tháng 4/2018).

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác Đàng Quý I năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2018 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam./.
 
 T/M BAN CHÁP HÀNH
PHÓ BÍ TH THƯỜNG TRỰC
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Quang Liêm
 
Liên kết website khác