Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 của BCH Công đoàn cơ sở Viện Địa lý

30/05/2017 12:59

 

 

CÔNG ĐOÀN VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
CÔNG ĐOÀN VIỆN ĐỊA LÝ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

----------------000--------------
 

 

 

                                                                                     
BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2017
CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN ĐỊA LÝ

                                                                       

Kính thưa các quý vị đại biểu
Kính thưa các đồng chí Chi ủy,  lãnh đạo Viện Địa lý
Kính thưa toàn thể công đoàn viên Viện Địa lý


Trong không khí thi đua sôi nổi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Viện Địa lý, sự chuẩn y của BCH Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; BCH Công đoàn Viện Địa lý tổ chức Đại hội công đoàn Viện Địa lý nhằm đánh giá toàn bộ hoạt động của công tác công đoàn Viện Địa lý trong nhiệm kỳ 05 năm vừa  qua ( 11/2012 – 5/2017), rút ra những bài học để định hướng cho hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới (2017 - 2022) nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Viện Địa lý trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

 Chủ tịch Uông Đình Khanh đọc báo cáo tại Đại Hội

 

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ  QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN ĐỊA LÝ  NHIỆM KỲ 2012-2017


I. Tình hình chung

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công đoàn Viện Địa lý hoạt động với tư cách là  một công đoàn cơ sở. BCH Công đoàn gồm 5 người, phân công như sau: Chủ tịch phụ trách chung và công tác tổ chức; Phó Chủ tịch phụ trách công tác khoa học và  phong trào văn nghệ, thể thao; 01 Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra công đoàn kiêm công tác nữ công và vì sự tiến bộ của phụ nữ ;  01 Ủy viên phụ trách công tác tài chính và 01 ủy viên làm công tác bán chuyên trách công đoàn. Mặc dù có sự phân công như vậy, song trong công tác các đ/c trong BCH công đoàn  luôn kết hợp và hỗ trợ nhau để công tác chung đạt hiệu quả tốt.

Hiện nay công đoàn Viện Địa lý bao gồm 17 tổ công đoàn (kể cả 2 tổ công đoàn trạm Quảng Bình và Cồn Vành) với tổng số 116 công đoàn viên,  trong đó có 57 công đoàn viên nữ ( chiếm tỷ lệ 48,7%). Trong số công đoàn viên của Viện Địa lý có 01 GS, 05 PGS, 2TSKH, 22TS ( trong đó có 3 TS mới bảo vệ), 51Th.S, 10 công đoàn viên đang  là NCS và  05 công đoàn viên  đang tham gia học cao học. Qua các con số trên cho thấy ý thức, tinh thần phấn đấu vươn lên trong công tác khoa học của các công đoàn viên Viện Địa lý rất cao, đặc biệt là của các công đoàn viên trẻ. 

Được sự quan tâm và lãnh đạo của chi bộ và chính quyền, các công đoàn viên đều tích cực tham gia công tác chuyên môn cũng như các phong trào công đoàn của Viện Địa lý và của Công đoàn Viện Hàn lâm  Khoa học và công nghệ Việt Nam.

 

II. Kết quả hoạt động công đoàn:

1. Công tác tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đại diện  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, người lao động:

Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ thị của công đoàn cấp trên đều được phổ biến kịp thời đến các tổ công đoàn trực thuộc và đến từng đoàn viên qua hình thức truyền đạt tập trung hoặc sao gửi văn bản kèm theo công văn hướng dẫn thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn Viện  Địa lý đã thực hiện tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chủ trương chính sách của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tuyên truyền phát động tới đoàn viên công đoàn tham gia các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng người cán bộ công chức,viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”.

Lãnh đạo Viện đã kết hợp chặt chẽ với BCH Công đoàn thực hiện tốt qui chế dân chủ trong cơ quan. BCH Công đoàn (đại diện là chủ tịch công đoàn) hàng tháng đều tham gia vào các cuộc họp giao ban của Viện và đóng góp nhiều ý kiến trong triển khai hoạt động chuyên môn, hành chính cũng như các kế hoạch hoạt động của Viện, sử dụng quĩ phúc lợi của đơn vị và các quyền lợi khác liên quan đến người lao động. BCH Công đoàn là thành viên chính thức của Hội đồng thi đua khen thưởng, xét lên lương trước hạn, hội đồng thanh lý tài sản, xây dựng qui chế hoạt động của đơn vị.

Công đoàn còn kết hợp với Chính quyền tổ chức gặp mặt cán bộ viên chức là cựu chiến binh, các con em gia đình thương binh, liệt sỹ vào các ngày thương binh liệt sỹ (27/7), ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12) để ghi nhớ công ơn và ôn lại những ngày chiến đấu hào hùng của dân tộc và cũng tạo điều kiện để các cựu chiến binh, con em gia đình thương binh liệt sỹ đề đạt nguyện vọng, ý kiến của mình đối với chính quyền, công đoàn về công tác nghiên cứu, chính sách đối với cựu chiến binh, con em thương binh, liệt sỹ trong đơn vị. Hàng năm, Công đoàn còn kết hợp với chính quyền đến thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách; thăm và tặng quà cho một số cán bộ  lãnh đạo công đoàn đã nghỉ  hưu nhân dịp tết Nguyên đán.

Công đoàn hàng năm đều tổ chức họp mặt, giao lưu  tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ Viện vào ngày 1/6 và khen thưởng cho các cháu có thành tích cao trong học tập.

Công tác hiếu, hỷ, thăm hỏi công đoàn viên bị ốm đau, thai sản, công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được các tổ công đoàn và BCH Công đoàn thực hiện tốt.

Trong 5 năm vừa qua, hàng năm  BCH Công đoàn đều tổ chức du xuân, nghỉ mát cho cán bộ công đoàn viện của Viện và cán bộ đã nghỉ hưu cùng gia đình người thân.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động:

BCH Công đoàn đã kịp thời phổ biến đầy đủ đến các tổ công đoàn và cán bộ viên chức các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, cũng như các chế độ chính sách, pháp luật khác của Nhà nước. Vận động các cán bộ, viên chức tích cực tham gia hoạt động khoa học và hoàn thành tốt, đúng thời hạn các nhiệm vụ chuyên môn thuộc đề tài các cấp cũng như các nhiệm vụ chính trị khác Viện giao. Lãnh đạo Viện còn tạo điều kiện cho các công đoàn viên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ nâng ngạch nghiên cứu viên, học ngoại ngữ để nâng cao trình độ.

Các công đoàn viên trong các tổ công đoàn tích cực tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều công đoàn viên đã chủ trì các đề tài cấp Nhà nước (4 đề tài trong chương trình Tây Nguyên III, 01 đề tài trong chương trình KC09, 01 đề tài trong Chương trình Vũ Trụ, 01 độc lập Cấp Nhà nước, 01 đề tài Nghị định thư, 01 đề tài trong ( Thế Anh), Sơn..); cấp Viện HLKH&CN VN (10 đề tài); Chương trình nghiên cứu cơ bản (2 đề tài); cấp Bộ, Tỉnh (9 đề tài); cấp cơ sở hàng năm  (16 đề tài);  đề tài dành cho cán bộ trẻ từ quĩ của chủ tịch Viện ( hàng năm 3-4 đề tài). Nhìn chung các đề tài triển khai đều đảm bảo đúng tiến độ, nội dung và được đánh giá chất lượng tốt. Các đề tài đã giải quyết những vấn đề thời sự cấp bách, phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường, phát triển các ngành sản xuất, kinh tế các khu vực lãnh thổ của đất nước. Các đề tài đã nghiệm thu được đánh giá cao, giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Lãnh đạo Viện cũng luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị. Có 04 cán bộ trẻ được cử đi học tập ở nước ngoài ( Úc, Thái Lan, Đài Loan), có 3 cán bộ công đoàn Viện đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. Hiện đang có 10 NCS, 5 học viên đang theo học cao học.

Dưới sự lãnh đạo của Chi uỷ, BCH Công đoàn và các tổ công đoàn thường xuyên quan tâm đến công tác giới thiệu các công đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Trong nhiệm kỳ qua đã có 9 công đoàn viên đã được giới thiệu cho chi bộ Đảng bồi dưỡng và xét kết nạp và 01 công đoàn viên đang làm thủ tục chuẩn bị kết nạp.

3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức, người lao động:

Các công đoàn viên của Viện Địa lý tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Viện HLKH&CNVN, của Công đoàn cấp trên.

Công đoàn viên của Viện Địa lý với tinh thần tương thân tương ái, tích cực tham gia vào các phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”, “Ủng hộ đồng bào các vùng bị bão lụt”, “ Ủng hộ quĩ Vì Trường Sa thân yêu” “ Phong trào hiến máu nhân đạo”.  Trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, công đoàn Viện Địa lý đã ủng hộ Quĩ  “Vì Trường Sa thân yêu” 24  triệu đồng; “Ủng Hộ đồng bào miền Trung và tỉnh Quảng Ninh bị lũ lụt”  38,98 triệu đồng; Ủng hộ “Quĩ Vì người nghèo”  8,0 triệu đồng cùng 10 thùng quần áo và sách vở cho đồng bào vùng cao; Ủng hộ xây nhà lưu niệm GS.VS Trần Đại Nghĩa 14,31 triệu đồng; Ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam quận Cầu Giấy 2,0 triệu đồng; ủng hộ Hội cựu chiến binh Văn phòng Quốc Hội nhân dịp về thăm chiến trường xưa 2,0  triệu đồng.

Các công đoàn viên của Viện đều nhiệt tình hưởng ứng tham gia phong trào văn nghệ, thể thao do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện HLKH&CNVN phát động. Năm 2015 đã tham gia Hội diễn văn nghệ của công đoàn Viện HLKH&CNVN tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 40 năm thành lập Viện HLKH&CNVN và đã giành được 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01  giải khuyến kích. Công đoàn cùng với Đoàn Thanh niên tổ chức tham gia giải bóng bàn, giải bóng đá của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện HLKH&CNVN tổ chức và  đạt được 01 giải 3 bóng đá, 01 giải ba đôi nữ bóng bàn.

Ngoài ra Công đoàn còn chăm lo tới hoạt động thể thao của cán bộ công đoàn và người lao động trong Viện thông qua trang bị bàn bóng bàn, mua sắm quần áo và giầy cho  hoạt động bóng đá của thanh niên tạo sự khấn khởi và tinh thần rèn luyện thể thao trong đơn vị.

Hàng năm BCH Công đoàn đều đánh giá kết quả hoạt đông công đoàn của các tổ công đoàn và các công đoàn viên. Phong trào thi đua lao động giỏi đạt kết quả tốt, 100%  các tổ công đoàn  đạt Tổ công đoàn xuất sắc, 96% số công đoàn viên đạt công đoàn viên xuât sắc..

Với các thành tích đạt được trong công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017;  có 01 đ/c ( Nguyễn Thảo Hương) được tặng bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Công đoàn Viện Địa lý 5 năm liền được tặng Giấy khen của Công đoàn Viện HLKH&CNVN; 06 tổ công đoàn và 12 cá nhân được Công đoàn Viện HLKH&CNVN tặng giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh.

4. Công tác nữ công và phong trào “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”.

Các nữ công đoàn viên Viện Địa lý có tinh thần phấn đấu, vượt khó khăn vươn lên trong công tác, học tập, và cuộc sống rất cao. Trong nhiều năm qua và trong nhiệm kỳ này, chi ủy, lãnh đạo, công đoàn Viện Địa lý luôn quan tâm đến công tác nữ công và phong trào vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ nữ nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ. Trong nhiệm kỳ qua có 02 nữ công đoàn viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ (Dương Thị Lịm và Dương Thị Hồng Yến),  nhiều  nữ công đoàn viên hoàn thành chương trình cao học. Hiện nay đang có 3 NCS   là công đoàn viên nữ. Các nữ công đoàn viên rất năng động, nhiệt tình trong việc tìm kiếm công ăn việc làm, tham gia các đề tài. Nhiều nữ công đoàn viên là chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước ( Phan Thị Thanh Hằng, Hoàng Lưu Thu Thủy, Lê Thị Kim Thoa); cấp Viện HLKH&CNVN (Dương Thị Lịm, Hoàng Thị Huyền Ngọc, Lê Thị Thu Hiền); cấp Bộ, tỉnh (Lê Thị Thanh Tâm, Lê Thị Kim Thoa, Trương Phương Dung). Các đề tài được thực hiện nghiêm túc và nghiệm thu với kết quả tốt.

Nâng cao vai trò, vị trí của của phụ nữ trong việc tham gia vào bộ máy lãnh đạo của Viện, hiện tại có 02 cán bộ nữ giữ chức vụ Trưởng phòng (Hoàng Lưu Thu Thủy, Phan Thị Thanh Hằng) và 04 cán bộ nữ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng chuyên môn  (Lê Thị Thu Hiền, Dương Thị Lịm, Đào Thị Lưu, Hồ Lệ Thu);  04 cán bộ nữ là thành viên của Hội đồng khoa học Viện Địa lý (trong đó 01 nữ là thư ký Hội đồng khoa học); 01 đ/c nữ là phó chủ nhiệm khoa Địa lý – Học Viện Khoa học và Công nghệ ( Lê Thị Thu Hiền).

Ở bất kỳ cương vị nào, các đồng chí nữ đều phát huy rất tốt tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc đã góp phần rất lớn cho sự ổn định và phát triển của Viện.

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình văn hoá cũng được động viên tới toàn thể các công đoàn viên trong đó đặc biệt quan tâm đến công đoàn viên nữ. Toàn viện có 57 cán bộ nữ công đoàn viên, chiếm tỷ lệ 48,7% số công đoàn viên của Viện, trong đó hầu hết các công đoàn viên nữ đều đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Vào các ngày lễ kỷ niệm quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, chính quyền và công đoàn đều tổ chức gặp mặt cán bộ nữ nhằm động viên, khuyến khích và lắng nghe ý kiến nguyện vọng của chị em.

Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, phụ nữ trong cơ quan được khuyến kích, động viên đi kiểm tra sức khỏe thường kỳ do Trạm y tế của Viện HLKH&CNVN tổ chức.

Công tác tài chính: công tác thu công đoàn phí, việc thực hiện nghĩa vụ nộp công đoàn phí lên công đoàn cấp trên và thực hiện chế độ tài chính công đoàn tại đơn vị đảm bảo đúng theo qui định và yêu cầu của công đoàn cấp trên.

Đánh giá chung:

Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn Viện Địa lý đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Những thành tích đã đạt được do nhận thức đúng đắn của BCH Công đoàn về cách thức và nội dung hoạt động công đoàn phù hợp với hoạt động của chính quyền, thể hiện:

Ưu điểm:

- Công tác công đoàn đã thực hiện theo đúng mục đích và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; BCH Công đoàn đã hoạt động thực sự vì lợi ích của cán bộ, viên chức trong Viện. BCH Công đoàn có sự đoàn kết, nhất trí trên cơ sở bàn bạc trao đổi thống nhất về công tác của công đoàn và của đơn vị. Đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi uỷ, lãnh đạo Viện và BCH Công đoàn trong  hoạt động của Viện trên tinh thần dân chủ và đó là nhân tố quyết định đến sự thắng lợi, ổn định và phát triển của cơ quan.

- Đã động viên và tổ chức cho công đoàn viên nâng cao nhận thức chính trị trong việc chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xã hội, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần, quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ viên chức trong đơn vị.

- BCH Công đoàn đã thể hiện tính năng động trong việc động viên các công đoàn viên là các chủ nhiệm đề tài và các cá nhân ủng hộ cho hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao, và các hoạt động khác của Công đoàn.

 Hạn chế:

- Do đặc thù là đơn vị hưởng lương hành chính sự nghiệp có chức năng chủ yếu là nghiên cứu nên hoạt động công đoàn chưa thật sự sôi nổi, chủ yếu vẫn là thực hiện các chủ trương của công đoàn cấp trên trong công tác thi đua, công tác xã hội, công tác văn thể.

- Quỹ công đoàn chỉ là kinh phí từ công đoàn phí của các công đoàn viên nên rất hạn hẹp do đó việc chủ động tổ chức chăm lo đời sống, các sinh hoạt chung cho công đoàn viên cũng rất hạn chế.
 
PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆN ĐỊA LÝ
NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 
I. Phương hướng

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ công đoàn; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu” gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tham gia cải cách hành chính, tham gia xây dựng Đảng.

II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức, động viên thi đua, tham gia quản lý cơ quan, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị

- Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị  như phong trào: “Xây dựng người cán bộ viên chức trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”, phong trào nữ viên chức “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của công đoàn Viện HLKH&CNVN và phong trào “Cán bộ khoa học trẻ vì sự nghiệp phát triển địa lý” của công đoàn và đoàn thanh niên Viện Địa lý. Kết quả thi đua sẽ được gắn với quyền lợi vật chất và tinh thần của cán bộ viên chức như: Khen thưởng, đề nghị nâng lương trước thời hạn, giới thiệu các quần chúng điển hình lên Chi bộ xét kết nạp vào Đảng…

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện “Quy chế về mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo chính quyền và tổ chức công đoàn trong đơn vị” bằng việc cụ thể hóa và thực hiện tốt các nhiệm vụ mà công đoàn được chính quyền giao. Bên cạnh đó, công đoàn sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động trong việc quản lý lao động, giám sát công tác tài chính, quản lý tài sản công, xét tuyển biên chế, xét nâng lương trước thời hạn, đóng bảo hiểm xã hội và y tế… của đơn vị.

- Tổ chức thực hiện và giám sát “Quy chế dân chủ ở cơ sở” thông qua các Hội nghị cán bộ công chức hàng năm và các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo, chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động thường xuyên, kịp thời vì sự dân chủ, công bằng công khai trong đơn vị theo pháp luật của Nhà nước.

- BCH Công đoàn kết hợp với Chính quyền tích cực chuẩn bị các hoạt động tiến tới kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Địa lý trong năm 2018.

2. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên

- Tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Phổ biến bằng văn bản đến từng tổ công đoàn nghị quyết của Đại hội Công đoàn Viện HLKH&CNVN nhiệm kỳ 2017 - 2022 để quán triệt và đề xuất việc tổ chức thực hiện theo đặc thù riêng của đơn vị.

- Tiếp tục tổ chức trang trọng các ngày Thương binh liệt sỹ (27/7), ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) bằng các hình thức: họp mặt, tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử phù hợp với nội dung của ngày lễ.

- Vận động cán bộ viên chức hưởng ứng và đóng góp các hoạt động xã hội như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai, Quỹ uống nước nhớ nguồn. Đặc biệt, Công đoàn sẽ tích cực vận động cán bộ viên chức đóng góp tự nguyện Quỹ “Tấm lòng vàng” của đơn vị để hỗ trợ cho các cán bộ viên chức gặp hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh tật đột xuất, giúp các cháu học sinh nghèo vượt khó.

- Quan tâm và thực hiện thường xuyên công tác lựa chọn công đoàn viên tích cực để bồi dưỡng và giới thiệu cho Chi bộ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Vận động đoàn viên công đoàn nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình, mạnh dạn đóng góp ý kiến cho Lãnh đạo, Đảng viên trong đơn vị về mọi mặt hoạt động của cơ quan.

3. Công tác nâng cao đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công đoàn viên

- Tiếp tục đề xuất với lãnh đạo đơn vị và chủ động tổ chức thực hiện các phương án sử dụng quỹ phúc lợi để chi thưởng cho cán bộ viên chức vào dịp ngày lễ, ngày tết, chi cho nghỉ mát vào dịp hè, tham quan vào dịp đầu xuân và tổ chức các buổi giao lưu với các đơn vị khác trong và ngoài Viện HLKH&CNVN.

- BCH Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân tiếp tục và chú trọng đến các công tác  nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công đoàn viên, cụ thể:
        
+ Giám sát định kỳ 6 tháng/lần về công tác đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ viên chức trong đơn vị.
+ Giải quyết kịp thời theo đúng luật định mọi thắc mắc, khiếu nại của cán bộ viên chức và kiến nghị phương án giải quyết lên Ban lãnh đạo đơn vị.
 
4. Về nữ công và phong trào Vì sự tiến bộ của phụ  nữ

- Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong đơn vị, “Xây dựng gia đình văn hóa” ở địa phương nơi cư trú, kiến nghị với lãnh đạo Viện các giải pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện tốt để chị em yên tâm công tác, đi khảo sát thực địa mà vẫn thực hiện tốt công việc gia đình.

- Kiến nghị với lãnh đạo Viện về những cán bộ nữ có đủ năng lực và tư cách đạo đức để bồi dưỡng trở thành cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, cấp Viện trong đơn vị.

5. Hoạt động của BCH công đoàn và công tác kiểm tra công đoàn

- BCH Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của một công đoàn cơ sở theo đúng quy định của Luật công đoàn Việt Nam. Tổ chức họp BCH, các tổ công đoàn định kỳ theo đúng quy định. Chi tiêu tài chính rõ ràng theo đúng quy định của Nhà nước và công khai tài chính trong các cuộc họp sơ kết, tổng kết của công đoàn. Quản lý hồ sơ công đoàn đầy đủ, được cập nhật thường xuyên đảm bảo tính chính xác và sự kịp thời khi có đoàn kiểm tra cấp trên xuống làm việc.

Một số chỉ tiêu cụ thể

- Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn học tập, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghị quyết và chủ trương của tổ chức công đoàn.

- Phấn đấu 100% các tổ công đoàn triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 tiếng có hiệu quả; giỏi việc nước, đảm việc nhà; phong trào đền ơn đáp nghĩa; phong trào gây dựng quỹ vì người nghèo, phong trào ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai; phong trào ủng hộ giúp đỡ cán bộ công đoàn trong Viện gặp hoàn cảnh khó khăn.

- Phấn đấu 100 % các tổ công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

- Phấn đấu hàng năm có 01 lần tổ chức cho cán bộ công đoàn Viện đi dã ngoại (nghỉ mát hoặc du xuân) để tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau và tình đoàn kết giữa các cán bộ trong Viện.

- Hàng năm kết hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức giải thể thao trong  và ngoài Viện (bóng đá, bóng bàn, cầu lông…).

- Phấn đấu hàng năm  Công đoàn cơ sở  Viện Địa lý và  2 - 3 tổ công đoàn Viện Địa lý được nhận cờ thi đua, bằng khen của BCH Công đoàn Viện HLKH&CNVN vì có thành tích xuất sắc trong  công tác hoạt động công đoàn.

- Phấn đấu hàng năm có 02 - 03 công đoàn viên xuất sắcViện Địa lý được nhận bằng khen của BCH Công đoàn Viện HLKH&CNVN, Công đoàn Viên chức Việt Nam.

- Phấn đấu mỗi năm bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 03  đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

6. Những kiến nghị với chính quyền, chi ủy:


Để những phương hướng, chỉ tiêu trên trở thành hiện thực, ngoài sự đóng góp tích cực của mỗi công đoàn viên, BCHCĐ kiến nghị với chính quyền, chi ủy nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ tạo điều kiện cho các hoạt động của công đoàn:

- Đề nghị chính quyền hàng năm trích một phần quỹ phúc lợi của Viện cho công đoàn để BCHCĐ có thể chủ động tổ chức các hoạt động sinh hoạt chung cho công đoàn viên khi được phép của chính quyền.

- BCHCĐ tham gia bảo vệ quyền lợi của các công đoàn viên trong việc xét và thi tuyển biên chế của Viện.

 

                                                                  Hà Nội, ngày  5  tháng 5 năm 2017
                                                                              TM. BCH CÔNG ĐOÀN
                                                                                      Chủ tịch
 
        Uông Đình Khanh

 

Liên kết website khác