Các nội dung góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

14/08/2015 04:50

Các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến bao gồm các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng:

Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng.

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011- 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).
 
http://www.tuyengiao.vn/Uploads/2015/7/25/dai-hoi-dang-1.jpg

Việc góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng có thể theo toàn bộ nội dung hay theo từng phần, từng vấn đề cụ thể trong hai dự thảo văn kiện nêu trên; trong đó đề nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến vào những vấn đề lớn, quan trọng trong nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội XII, cụ thể như sau:
 
Đối với Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng, đề nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến về những nội dung chính sau:

Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011- 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016).
 
Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới (2016 - 2020).

Về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Về phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Về phát triển văn hóa, xây dựng con người.

Về quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Về tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Về nâng cao hiệu quả đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Về sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại  hội XII.

Đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), đề nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến về các nội dung chính sau:

Bối cảnh quốc tế, tình hình đất nước trước và sau Đại hội XI, Báo cáo nêu đã sát và phù hợp với tình hình thực tiễn chưa?

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém đã đầy đủ và phản ánh sát đúng với thực tế chưa?

Những nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, yếu kém trong dự thảo Báo cáo đã đầy đủ và xác đáng chưa?

Dự báo bối cảnh khu vực, quốc tế, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã  hội nước ta trong thời gian tới?

Để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, các quan điểm phát triển trong dự thảo Báo cáo đã thể hiện rõ và phù hợp chưa?

Mục tiêu tổng quát trong dự thảo Báo cáo đã bảo đảm tính bao quát và khả thi chưa?

Đề nghị cho ý kiến về các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường trong dự thảo Báo cáo.
 
Cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội nêu trong dự thảo Báo cáo.

 
Liên kết website khác