Các TTHC trong lĩnh vực Quản lý công sản mới được bộ Tài chính ban hành

21/11/2016 07:35

Chi tiết về Quyết định số 2069/QQD-BTC ngày 27/9/2016 về việc Công bố TTHC trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài Chính có thể tải trực tuyến tại địa chỉ trang thông tin của Bộ Tài chính

Liên quan đến hoạt động của Viện, các thủ tục quan trọng được nhấn mạnh theo Công văn số 2359/VHL-KHTC ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bao gồm:

Thủ tục hành chính số 2: Trình tự, thủ tục điều chuyển TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Thủ tục hành chính số 5: Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Thủ tục hành chính số 7: Trình tự, thủ tục thanh lý TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Thủ tục hành chính số 9: Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng

Thủ tục hành chính số 10: Thủ tục hành chính miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước áp dụng đối với các trường hợp Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục hành chính số 15: Trình tự xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kết thúc

Thủ tục hành chính số 16: Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao

Thủ tục hành chính số 17: Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

Thủ tục hành chính số 50: Thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước

Thủ tục hành chính số 53: Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Số điện thoại giải đáp thắc mắc về các TTHC liên quan đến hoạt động của đơn vị: Ban Kế hoạch - Tài chính, 04 3756 6668./.
Liên kết website khác