Chỉ thị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

03/01/2017 11:59

Thực hiện chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về iệc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và Công văn số 3425/TTCP-C.IV ngày 27/12/2016 của Thanh tra  Chính phủ về việc nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2016, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có Chỉ thị số 05/CT-VHL ngày 30/12/2016 yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung. Ban lãnh đạo Viện Địa lý chỉ đạo thông báo trên website để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện nắm rõ.
Những yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chỉ thị 05/CT-VHL ngày 30/12/2016 gồm:

 


Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư khóa XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí;

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không chúc Tết, tặng quà lãnh đạo;

Nghiêm cấm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội,...

Bố trí người trực Tết, tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ và các biện pháp an toàn khác nhằm đảm bảo an toàn cơ quan.

Ngay sau kỳ nghỉ tết, các đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị.

 


Các đơn vị báo cáo việc thực hiện Chỉ thị ngày về Viện Hàn lâm KHCNVN trước ngày 02/02/2017 để tổng hợ báo cáo Chính phủ./.


Xem chi tiết: Chỉ thị 11-CT/TW ngày 20/12/2016; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012;

 

Liên kết website khác