Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I), Nghiên cứu viên chính (hạng II), Nghiên cứu viên (hạng III)

23/09/2016 12:59

Ngày 20 tháng 9 năm 2016, Viện Địa lý nhận được các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Chương trình bổi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I), Nghiên cứu viên chính (hạng II), Nghiên cứu viên (hạng III)
Theo chỉ đạo của lãnh đạo Viện Địa lý, Ban quản lý website đăng tải nội dung của các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng phụ lục đính kèm lên đây để cán bộ, tập thể các nhà khoa học của Viện Địa lý nắm bắt rõ chủ chương, kịp thời chuẩn bị hồ sơ để áp dụng, đăng ký tham dự các chương trình bồi dưỡng.

 


Quyết định số 2471/QĐ-BKHCN,  ngày 31/8/2016: Ban hành Chương trình bổi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)
 

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH (HẠNG I) (Ban hành kèm theo Quyết định số2472/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 8 năm 2016   của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Quyết định số 2472/QĐ-BKHCN,  ngày 31/8/2016: Ban hành Chương trình bổi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên chính (hạng II)
 
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH (HẠNG II) (Ban hành kèm theo Quyết định số2472/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 8 năm 2016   của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Quyết định số 2473/QĐ-BKHCN,  ngày 31/8/2016: Ban hành Chương trình bổi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên (hạng III)
 
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH (HẠNG II) (Ban hành kèm theo Quyết định số2472/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 8 năm 2016   của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
 
Liên kết website khác