Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

19/07/2016 06:47

Nội dung chính của Chương trình gồm các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ - giải pháp cụ thể trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng ở các cơ quan, ban đảng ở Trung ương và từng ban ngành thuộc khối các cơ quan trung ương, đồng thời nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng như thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ của chức đảng cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cở các cơ quan Trung ương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tăng cường và đổi mới công tác dân vận, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 05-Ct/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Chương trình cũng nhẫn mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải gắn với công tác cải cách hành chính.

 Toàn văn chương trình Hành động trên website của Viện Địa lý.
Liên kết website khác