CN. Trần Thị Ngọc Ánh

13/08/2015 04:05

ThS. Trần Thị Ngọc Ánh

Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Viện Địa lý

Nghiên cứu viên phòng Địa lý đới bờ

Các công trình khoa học tiêu biểu

Báo, tạp chí:
 
Đánh giá tài nguyên và chất lượng nước lưu vực sông Côn - Hà Thanh làm cơ sở khoa học sử dụng hợp lý lãnh thổ. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất. ISSN 0886 - 7187. Hà Nội, 2007.

Hiện trạng và nguyên nhân ô nhiễm môi trường làng nghề giết mổ trâu bò thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội, 2008.

Hiện trạng ô nhiễm môi trường làng nghề Vân Hà và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội, 2008.
Một số giải pháp tiêu thoát lũ hạ lưu sông Trà Khúc và sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. ISSN 1859 - 3941. Hà Nội, 2011.

Hiện trạng môi trường nước lưu vực sông Ba. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6. Huế, 2012.

Định hướng và xác định tuyến thoát lũ ở hạ lưu Sông Trà Khúc và Sông Vệ. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất. ISSN 0886 - 7187. Hà Nội. tr 433-436. (2013).

Hiện trạng môi trường biển và hải đảo Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7. Hà Nội, tr 550-558. (2013).

Một số nhận định về cơ chế xói lở - bồi tụ đoạn bờ biển khu vực Định An. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8. TP. Hồ Chí Minh, tr 75-80. (2014).
Đánh giá tài nguyên nước mặt và hiện trạng khai thác sử dụng nước tỉnh Hà Giang. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8. TP. Hồ Chí Minh, tr 372-379. (2014).
Liên kết website khác