Cở sở địa lý học quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Hành lang kinh tế Đông Tây

09/02/2015 06:54

Nội dung cơ bản của cuốn sách là trình bày  một số nét tổng quát về Hành lang kinh tế Đông Tây, cơ sở địa lý học phục vụ quy hoạch phát triển bền vững, định hướng phát triển các vùng kinh tế động lực, phát triển kinh tế xã hội của 5 huyện thuộc tỉnh Savannakhet nằm trên tuyến Hành lang và một số đề xuất phát triển các tuyến du lịch. 

Bố cục cuốn sách gồm 6 chương:
 
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Hành lang  kinh tế Đông - Tây

Chương 2: Đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội Hành lang kinh tế Đông Tây

Chương 3: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phục vụ khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Trị và Savannakhet trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây

Chương 4: Đề xuất các khu kinh tế động lực

Chương 5: Định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các huyện dọc Hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Savannakhet

Chương 6: Thành lập bản đồ tài nguyên du lịch và định hướng phát triển du lịch trên Hành lang Đông Tây
Liên kết website khác