Danh mục các bài báo khoa học của cán bộ Viện Địa lý năm 2008

17/06/2016 07:42
STT Tên bài báo Các tác giả Lĩnh vực/Chủ đề Nơi đăng
1 Accuracy Improvement of Land Cover Map for Global Mapping Project Hoan, N. T., R. Tateishi, Bayaer, T. Javzandulam, M. A. Ghar, A. Kasimu, T. Kobayashi, A. Shalaby, A. Bayan, Md. M. Rahman Bản đồ GIS-Viễn thám Japan Society of Remote Sensing Symposium
2 Chiến lược bảo vệ môi trường nước dưới đất tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Trịnh Ngọc Tuyến Môi trường Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội.
3 Coral Sr/Ca and Mg/Ca records in Con Dao Island off the Mekong Delta: Assessment of their potential for monitoring ENSO and East Asian monsoon Đặng Xuân Phong Môi trường Global and Planetary Change 63 (2008) 341-352 Unite State.
4 Đa dạng sinh vật Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Quốc Trị (chủ biên), Vũ Anh Tài và nnk. Tự nhiên Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
5 Đánh giá tiềm năng nước khoáng nước nóng Thanh Thuỷ tỉnh Phú Thọ Trương phương Dung Tự nhiên Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ III. 
6 Dự báo những tác động xấu đến môi trường nước vùng Bắc trung bộ - duyên hải trung bộ và vùng kinh tế trọng điểm miền trung đến năm 2020 Nguyễn Sơn Môi trường Tạp chí Khoa học biển Việt Nam
7 Evaluation estuarine and coastal bathymetry changes of Cua Viet using Digital Elevation Model. Đào ĐìnhChâm,Nguyễn Văn Cư,ThS. Nguyễn Thái Sơn, ThS. Nguyễn Quang Minh,  Biển và Hải đảo Tạp chí KHKT TL & MT, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội
8 Giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất lưu vực sông Lô – Gâm - Chảy Nguyễn Mạnh Hà Tự nhiên Tuyển tập Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 3
9 Góp phần bảo tồn nguồn gen thực vật ở xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Trần Thị Thúy Vân (Đồng tác giả) Tự nhiên Hội nghị Bảo tồn trong bối cảnh
10 Hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt của nhân dân hai xã Hợp Thịnh, Phú Minh- huyện Kỳ Sơn- Tỉnh Hoà Bình và các giải pháp khắc phục Lê Thị Thanh Tâm Tự nhiên Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội
11 Hiện trạng tai biến trượt lở đất trên một số tuyến đường giao thông của tỉnh Hà Giang- nguyên nhân và biện pháp khắc phục Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ III, NXB Khoa học và Kỹ thuật.Số đăng ký KHXB:82-2008/CXB/195-02/ KHKT.
12 Hiện trạng xói lở - bồi tụ bờ biển, cửa sông và biến động lòng dẫn vùng ven biển của sông Nhật Lệ, Tỉnh Quảng Bình.  Nguyễn Văn Cư Biển và Hải Đảo Tuyển tập các báo cáo KH Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội.
13 Kết qủa nghiên cứu đa dạng hệ thực vật ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên Nguyễn Quốc Trị, Vũ Anh Tài, Nguyễn Nghĩa Thìn Tự nhiên Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số 2
14 Một số đặc điểm chính của thực vật vùng cát ở Bình - Trị - Thiên Nguyễn Hữu Tứ, Nguyễn Trường Khoa, Phạm Thế Vĩnh, Vũ Anh Tài, Trần Thúy Vân Tự nhiên Tuyển tập các báo cáo Khoa học Hội nghị Khoa học địa lý toàn quốc lần thứ ba, Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội
15 Một số giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý các dải cát ven biển miền Trung Lại Vĩnh Cẩm (Đồng tác giả) Tự nhiên Tạp chí Địa chính, số 4, trang 24-33
16 Một số kết quả ban đầu ứng dụng hệ thống tính toán lưới trong phân loại lớp phủ Nguyễn Đình Dương Bản đồ GIS-Viễn thám Tạp chí các khoa học về trái đất
17 Nghiên cứu biển phục vụ phòng tránh giảm nhẹ thiên tai ở dải ven biển cửa sông Việt Nam Nguyễn Văn Cư Biển và Hải Đảo Hội thảo xói lở bờ biển Việt Nam các biện pháp phòng tránh, Hội KHKT biển Việt Nam
18 Nghiên cứu cơ sở tài nguyên thiên nhiên và kinh tế - xã hội cho phát triển bền vững huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh Phạm Hoàng Hải và nnk Tự nhiên Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lân thứ 3
19 Nghiên cứu đánh giá môi trường nước dưới đất vùng miền núi trung du Bắc bộ. Trịnh Ngọc Tuyến Tự nhiên Tạp chí số 4 năm 2008, Viện nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững
20 Nghiên cứu tổng hợp thoái hoá đất và khả năng xuất hiện hoang mạc hoá vùng Bắc Trung bộ Việt Nam Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Tuyển tập Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 3
21 Nghiên cứu, đánh giá thoái hoá đất khu vực tỉnh Quảng Trị phục vụ quy hoạch phát triển bền vững và phòng trách, giảm thiểu thiên tai Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam
22 Nghiên cứu, xói lở - bồi tụ bờ biển cửa sông miền Trung và các giải pháp phòng chống. Nguyễn Văn Cư Biển và Hải Đảo Hội thảo xói lở bờ biển Việt Nam các biện pháp phòng tránh, Hội KHKT biển Việt Nam
23 Những kết quả ban đầu phát triển cơ sở lý luận và ứng dụng nghiên cứu đa dạng cảnh quan ở Việt Nam Phạm Hoàng Hải, Hoàng Bắc, Dương Thị Nguyên Hà,  Tự nhiên Tuyển tập các báo cáo  hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3
24 Những kết quả ban đầu về phân tích tương quan giữa điều kiện địa hình và lượng mưa ở Nghệ An Phòng Địa mạo Tự nhiên Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội, 2008
25 Phân tích địa mạo khu vực làm cơ sở đánh giá nguy cơ tiềm ẩn tai biến địa động lực tỉnh Điện Biên Phòng Địa mạo Tự nhiên Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội, 2008.
26 Reseaching landscape diversity on the Dong Nai basin for socio – economic development and environmental prevention.. Phạm Hoàng Hải.  Tự nhiên Tạp chí Địa lý Ucraina, số 3/2008.
27 Tai biến trượt lở sườn tại TX. Hà Giang và vấn đề cảnh báo Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tạp chí các Khoa học về Trái đất
28 Thảm thực vật tự nhiên ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên theo khung phân loại của UNESCO được Phan Kế Lộc áp dụng vào Việt Nam Nguyễn Quốc Trị, Vũ Anh Tài, Nguyễn Nghĩa Thìn Tự nhiên Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số 6
29 Tiếp cận sinh thái cảnh quan nghiên cứu định hướng sử dụng hợp lý các dải cát ven biển miền Trung.  Lại Vĩnh Cẩm Tự nhiên Tuyển tập Hội nghị Khoa häc §Þa lý toµn quèc lÇn thø ba, trang 277-287 
30 Tìm thấy trầm tích Neogen trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tạp chí Địa chất loạt A
31 Tổng quan về xói lở bờ biển cửa sông Việt Nam Nguyễn Văn Cư Biển và Hải Đảo Hội thảo xói lở bờ biển Việt Nam các biện pháp phòng tránh, Hội KHKT biển Việt Nam
32 Ứng dụng mô hình đánh giá chất lượng nước các sông nội thành Hà Nội sau khi được bổ sung nước mặt theo các kịch bản Nguyễn Văn Cư Biển và Hải Đảo Tuyển tập các báo cáo KH, Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội.
33 Xác định nguyên nhân gây hạn kiệt các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên Bùi Thị Mai, Hoàng Thái Bình và nnk  Biển và Hải Đảo Tuyển tập hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ III,  Nxb KH và KT, pp 71 – 79, Hà Nội
34 Xây dựng bản đồ tài nguyên và môi trường Việt Nam, tỷ lệ 1:1.000.000 phục vụ nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Đào Đình Châm Biển và Hải Đảo Tuyển tập các báo cáo KH Hội nghị KH Địa lý toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội.
35 Xây dựng mô hình kinh tế sinh thái góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại vùng đệm Khu BTTN Kẻ gỗ tỉnh Hà Tĩnh Trần Thị Thúy Vân (Đồng tác giả) Tự nhiên Hội nghị Địa lý toàn quốc

Liên kết website khác