Danh mục các bài báo khoa học của cán bộ Viện Địa lý năm 2006

17/06/2016 08:06
STT Tên bài báo Các tác giả Lĩnh vực/Chủ đề Nơi đăng
1 Ânh hưởng của việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tới môi trường Phạm Quang Vinh Bản đồ GIS-Viễn thám Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ II. Hà Nội 2006
2 Application of Remote Sensing and GIS on soil erosion assessment at Bung River Basin, Quang Nam province Lại Vĩnh Cẩm (Đồng tác giả) Môi trường International worhop on “Modeling approaches to understand landuse change in Central Vietnam”.   Quang Nam, 
3 Các quy luật chính truyền sóng lũ trong các vùng cửa sông Việt Nam (tiếng Nga).  Nguyễn Văn Cư Biển và Hải đảo Tạp chí Đại học Quốc gia, Odessa, Số 3, tập 11
4 CARST 1.0 and Remote Sensing Training at GeoInfo Ltd. in Vietnam Nguyen Dinh Duong Bản đồ GIS-Viễn thám International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing
5 Classification smoothing in land cover mapping using MODIS data Nguyen Dinh Duong Bản đồ GIS-Viễn thám Proceedings of the 27th  Asian Conference on Remote Sensing  2006
6 Cloud Removal of Optical Image Using SAR Data for ALOS Application - Experimenting on Simulated ALOS Data Hoan, N. T., R. Tateishi. Bản đồ GIS-Viễn thám Japan Society of Remote Sensing Symposium
7 Đa dạng thảm thực vật VQG Yok Đôn, một hệ sinh thái đặc biệt ở Tây Nguyên Ngô Tiến Dũng, Hồ Văn Cử, Nguyễn Nghĩa Thìn, Vũ Anh Tài Tự nhiên Tạp chí nông nghiệp& PTN T số 18
8 Đa dạng thực vật khu rừng Khau Ca, tỉnh Hà Giang, Đông Bắc Việt Nam Nguyễn Anh Đức, Vũ Anh Tài, Lê Khắc Quyết Tự nhiên Kỷ yếu 50 năm thành lập khoa Sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQGHN
9 Đặc điểm địa chất thuỷ văn lưu vực sông Ba Đặng Xuân Phong Tự nhiên Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ II, 2006, Hà Nội
10 Đặc điểm và các kiểu cấu trúc của đới thông khí ở vùng Hà Nội Lê Thị Thanh Tâm Tài nguyên nước Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ hai. Hà Nội
11 Đặc điểm và tính trội phân hoá không gian  với định hướng khai thác sử dụng tài nguyên Lại Vĩnh Cẩm (Đồng tác giả) Tự nhiên Báo cáo Hội nghị khoa học, Chương trình KC- 08, trang 342-347
12 Đánh  giá khả năng sử dụng Mô hình số độ cao SRTM trong nghiên cứu Tài nguyên Môi  trường. Báo cáo khoa học đề tài cơ sở năm 2005 và năm 2006. Lê Thị Kim Thoa (Tác giả) Bản đồ GIS-Viễn thám Báo cáo khoa học đề tài cơ sở năm 2005 và năm 2006.
13 Đánh giá các vùng chuyên canh cà phê, cao su trên quan điểm địa lý học (Lấy tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông làm ví dụ) Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Tuyển tập các công trình khoa học, Hội nghị Địa lý - Địa chính, Đại học KHTN
14 Đánh giá khả năng tự bảo vệ của tầng chứa nước Holocene ở vùng Nam Hà Nội Lê Thị Thanh Tâm Tự nhiên Tạp chí KHoa học Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, ISSN 0868-3719. Tập số 6
15 Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp vùng núi khô hạn Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Mai Trọng Thông, Hoàng Lưu Thu Thủy Tự nhiên TC Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 20/2006 ISSN 0866-7020
16 Đánh giá tiềm năng sa khoáng ilmenit trên dải cát ven biển miền Trung và một số kiến nghị định hướng khai thác, bảo vệ môi trường Uông Đình Khanh (Đồng tác giả) Tự nhiên Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội  nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ II, NXB KHTN&CN. Giấy phép xuất bản số 67/GP-CXB năm 2006
17 Đánh giá tổng hợp địa lý phát sinh và thoái hóa đất lưu vực sông Gâm trên quan điểm phát triển bền vững Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Kỷ yếu hội thảo khoa học Địa lý – 50 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học sư phạm Hà Nội
18 Đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai lũ lụt và hạn kiệt ở dải duyên hải miền Trung Nguyễn Lập Dân Địa lý ứng dụng Tuyển tập các báo cáo khoa học “Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ II”
19 Hệ thống thông tin địa lý- những ứng dụng trong nghiên cứu tai biến thiên nhiên Lại Vĩnh Cẩm (Đồng tác giả) Bản đồ GIS-Viễn thám Hội nghị Quốc gia về ứng dụng GIS,  Thành phố Hồ Chí Minh
20 Hiện trạng môi trường và vấn đề khai thác sử dụng nước dưới đất huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Trịnh Ngọc Tuyến Tự nhiên Báo cao khoa học. Hội thảo Khoa học, công nghệ kinh tế biển phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
21 Hiện trạng thảm thực vật ở đai thấp dưới 1700m của VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Hữu Cường, Vũ Anh Tài, Nguyễn Quốc Trị Tự nhiên TC Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 11
22 Mèi quan hÖ gi÷a m«i tr­êng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ Nguyễn Trần Cầu, Phạm Quang Vinh Môi trường Héi nghÞ khoa häc §Þa lý toµn quèc lÇn thø II. Hµ Néi 2006
23 Nghiên cứu cảnh quan lưu vực sông Đồng Nai nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. Phạm Hoàng Hải.  Tự nhiên Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất số 3/2006
24 Nghiên cứu đánh giá tài nguyên môi trường đất lưu vực sông Chảy Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ II
25 Nhiễm mặn nước dưới đất đồng bằng ven biển Thanh Hóa Nghệ An. Trịnh Ngọc Tuyến Tự nhiên Hội Nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ II. Tuyển tập các báo cáo khoa học.
26 Ô nhiễm Asen nước ngầm ở Hà Nam và công nghệ xử lý Nguyễn Sơn Môi trường Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17 - Trường đại học Mỏ - Địa chất
27 Phân tích đánh giá thoái hoá đất Quảng Bình phục vụ quy hoạch phát triển bền vững Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ II
28 Phân tích địa mạo khu vực làm cơ sở khoa học định hướng phát triển bền vững huyện Sốp Cộp, Sơn La Phòng Địa mạo Tự nhiên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, No22, 2006.
29 Phân tích, đánh giá cảnh quan các huyện đảo Cô Tô, Lý Sơn cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội Dương Thị Hồng Yến và nnk Tự nhiên Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 2
30 Phân vùng sinh thái cảnh quan dải ven biển Việt Nam để sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường Phạm Hoàng Hải.  Biển và Hải đảo Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất số 1/2006
31 Sr/Ca ratio of Porites coral f-rom Con Dao Island, South of Vietnam Đặng Xuân Phong Môi trường Proceeding of 10 th International Coral Reef Symposium, 2006; Nhật Bản
32 Sử dụng GIS để nghiên cứu tài nguyên nước dưới đất các dải cát ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Nguyễn Sơn GIS-Tài nguyên nước Tạp chí Khoa học kỹ thuật Trường Đại học Mỏ-Địa chất
33 Sử dụng phương pháp tích hợp trong ARCVIEW GIS để xây dựng dữ liệu bản đồ phục vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường Mai Trọng Thông, Hoàng Lưu Thu Thủy, Nguyễn Đăng Mậu Bản đồ GIS-Viễn thám Tạp chí KT – TV 552 tháng 12/2006 ISSN 8066-8744
34 Tài nguyên, môi trường nước dưới đất tỉnh Bắc Giang. Trương Phương Dung Tự nhiên Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ II.
35 Thực trạng thoái hoá đất bazan Tây Nguyên và các giải pháp sử dụng hợp lý bảo vệ tài nguyên - môi trường đất Phòng Thổ nhưỡng Tự nhiên Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ II
36 Tiềm năng nước dưới đất đảo Cô Tô Trương Phương Dung Tự nhiên Hội nghị khoa học Biển toàn quốc.
37 Xây dựng hệ thống phân loại cảnh quan huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La (tỷ lệ 1:250.000).  Phạm Hoàng Hải, Vũ Quốc Đạt Tự nhiên Tạp chí Khoa học Đại học Sư Phạm Hà Nội, số 1/2007

Liên kết website khác