Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

14/12/2018 11:59

     Ngày 16 tháng 10 năm 2018, thực hiện Công văn số 7873-CV/VPTW ngày 06/10/2018 của Văn Phòng Trung ương Đảng về việc gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sao gửi đến các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (văn bản kèm theo). Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, phổ biến trong toàn Đảng.

     Trân trọng./.

     Toàn văn Đề cương có thể tải về tại đây.

Liên kết website khác