Điều tra, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, xây dựng luận cứ khoa học hợp tác phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường khu vực biên giới quốc gia chung cửa khẩu Cha Lo – Lằng Khằng thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

04/11/2013 11:59
Thuộc chương trình: Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn
Chi nhiệm Nhiệm vụ: PGS. TS.  Lại Vĩnh Cẩm
Đơn vị thực hiện: Viện Địa lý
Thời gian thực hiện: 8/2011 – 12/2012
Tổng kinh phí: 1.328.000.000 đồng

Mục tiêu Nhiệm vụ:
 - Phân tích, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội phục vụ xây dựng luận cứ khoa học phát triển bền vững khu vực biên giới chung Cha Lo - Lằng Khằng.
 - Cung cấp thông tin cho lãnh đạo hai tỉnh quyết định các chính sách phát triển bền vững và giúp các doanh nghiệp Việt Nam có căn cứ khoa học để đầu tư phát triển vùng biên giới.

Kết quả đạt được
Về mặt khoa học: 


- Đã xây dựng được một bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) với nội dung tương đối đầy đủ, phong phú, bước đầu ghép nối được các dữ liệu vốn không đồng bộ giữa phần lãnh thổ Việt Nam và Lào.
- Bộ CSDL đã được Hội đồng nghiệm thu  đánh giá có chất lượng tốt,  sử dụng thuận tiện.
- Hai bài báo công bố có nội dung khoa học tốt, một bài đã được đăng trong tuyển tập hội nghị Địa lý quốc gia và một bài đã được nhận đăng trong tạp chí khoa học có uy tín.

Về ứng dụng:

- Các kết quả của đề tài cung cấp các thông tin quan trọng về các lĩnh vực tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường, là cơ sở quan trọng cho việc hoạch đinh các chính sách, quy hoạch phát triển khu vực cửa khẩu Cha Lo – Lằng Khằng.
- Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được các chỉ tiêu Kinh tế - kỹ thuật theo quy định hiện hành.Những đóng góp mới:
-Cơ sở dữ liệu về tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường khu vực cửa khẩu Cha Lo – Lằng Khằng đã góp phần lưu trữ và cập nhật tài liệu còn đang rất thiếu và không đồng bộ cho khu vực nghiên cứu. Đây là tài liệu quan trọng giúp các nhà quản lý có được cách nhìn trực quan và tổng quát về địa bàn để đưa ra những chính sách, chiến lược phù hợp cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường khu vực biên giới này.
- Thông qua việc ứng dụng các phần mềm để xây dựng cơ sở dữ liệu GIS (Hệ thông tin địa lý) về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đề tài đã góp phần hình thành phương pháp luận xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường cho nhiều địa phương trong nước và nước CHDCND Lào

Sản phẩm
 
- Cơ sở dữ liệu bản đồ tỷ lệ 1:25.000,  trong đó có hai sản phẩm nổi bật là bản đồ tài nguyên nước và bản đồ hiện trạng sử dụng đất giai đoạn 2005 và 2010.
- Báo cáo tổng kết đề tài

Một số hình ảnh của đề tài


 

Địa chỉ ứng dụng: Kết quả điều tra, nghiên cứu sau khi được cấp có thẩm quyền nghiệm thu chính thức sẽ được bàn giao cho các đối tượng sử dụng:
 
- Sở KHCNMT tỉnh Khăm Muộn.
- Sở KHCN tỉnh Quảng Bình
- Ban quản lý các khu kinh tế Quảng Bình
- UBND huyện Minh Hoá và UBND các xã khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo
Liên kết website khác