Đoàn Khối các cơ quan Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19/07/2016 04:40
2016715-m1.jpg
  Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, trí tuệ, tình nguyện của tuổi trẻ
góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương - Ảnh minh họa: HM

 
Mục đích chương trình nhằm đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên của Khối; kiên trì xây dựng mẫu hình thanh niên Khối các cơ quan Trung ương thời kỳ mới theo 5 tiêu chí: “Bản lĩnh - Trí  tuệ - Đoàn kết - Văn minh - Tình nguyện”. Cụ thể hóa nội dung, xây dựng các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trí tuệ, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
 
Chương trình hành động đưa ra chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2016, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 100% cơ sở đoàn trực thuộc xây dựng Chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết. 100% cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Khối các cơ quan Trung ương thời kỳ mới theo 5 tiêu chí: “Bản lĩnh - Trí  tuệ - Đoàn kết - Văn minh - Tình nguyện”.
 
Các cấp bộ Đoàn phấn đấu mỗi năm toàn Khối thực hiện được từ 2 - 3 công trình thanh niên cấp Trung ương; từ 30 - 50 công trình thanh niên cấp Khối; phấn đấu hằng năm 100% đoàn cấp huyện đều có công trình thanh niên; 100% đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở và chi đoàn đều có công trình hoặc phần việc thanh niên. Phấn đấu hằng năm 100% cán bộ đoàn chủ chốt, cán bộ đoàn chuyên trách các cấp được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn. Hằng năm giới thiệu cho Đảng 3.000 - 4.000 đoàn viên ưu tú; phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên.
 
Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII vào cuộc sống, các cơ sở Đoàn trong Khối tập trung vào thực hiện 4 nội dung, đó là nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên; Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, trí tuệ, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại thanh niên, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế…
 
Việc tổ chức thực hiện chương trình hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống trong thanh niên Khối các cơ quan Trung ương sẽ triển khai theo từng giai đoạn cụ thể: Giai đoạn 1 (2016 - 2017): Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp như trên gắn với việc thực hiện và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II. Giai đoạn 2 (2018 - 2020): Tổ chức sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2016 - 2017 và bổ sung nội dung, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III.
 
Đoàn Khối cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết vào kế hoạch công tác hằng năm của Ban Chấp hành Đoàn Khối; Các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức phổ biến, triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết tới 100% cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại cơ quan, đơn vị; gắn việc học tập với xây dựng Chương trình hành động và tổ chức các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; Chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác thanh niên tại cơ quan, đơn vị...
Liên kết website khác