Đoàn Thanh niên Viện HL: Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

30/09/2014 03:00


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; tạo môi trường để tuổi trẻ trong toàn Viện học tập, rèn luyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.

- Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên về học tập và làm theo lời Bác, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

- Các hoạt động kỷ niệm cần thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Nội dung

- Ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên về nội dung cơ bản và giá trị to lớn, khẳng định sự trường tồn của Di chúc.

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Viện, đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục đối với tuổi trẻ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong cán bộ, đoàn viên thanh niên.

- Tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích trong học tập và làm theo lời Bác; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện Di chúc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về những gương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác những năm qua.

- Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người.

- Tuyên truyền về các hoạt động trong dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Hình thức
2.1. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Đưa nội dung học tập và thảo luận về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, tổ chức cho đoàn viên thanh niên ôn lại nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014.

- Thời gian tổ chức tập trung trong các tháng 9, 10, 11 năm 2014. Từng nội dung cụ thể học tập, thảo luận về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do các cơ sở Đoàn chủ động xác định căn cứ điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị trên cơ sở một số gợi ý dưới đây:

+ Tháng 9: Học tập, ôn lại nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Tháng 10: Thảo luận về con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới, đề ra phương hướng phấn đấu thực hiện những giá trị của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

+ Tháng 11: Kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, chú trọng việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

2.2. Tổ chức tọa đàm về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Các cơ sở Đoàn chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi tọa đàm, mời các nhân chứng lịch sử giao lưu với đoàn viên thanh niên; tuyên truyền về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”.

2.3. Đánh giá việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cơ sở Đoàn:

Tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Người, nhất là phần nội dung Di chúc của Người nói về thanh niên; việc đánh giá này cần gắn với kiểm điểm việc thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chi đoàn những năm qua, đồng thời đề ra được phương hướng, nhiệm vụ cụ thể thực hiện Di chúc của Người trong thời gian tới.

2.4. Tiếp tục tôn vinh, nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác

- Các cơ sở Đoàn chú trọng việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các gương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác tại cơ sở đoàn, xây dựng nhân tố nòng cốt trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về những tấm gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, cách làm hay trong thực hiện Di chúc và trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Tài liệu:

- Tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành: Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (có file đính kèm theo Kế hoạch này).

- Tài liệu học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh những năm trước đây.

- Thư gửi tuổi trẻ cả nước của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III (Đăng trên Website: doanthanhnien.vn của Trung ương Đoàn).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn Viện

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền và sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Giao Văn phòng Đoàn Thanh niên là đơn vị thường trực, theo dõi, chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai Kế hoạch này và xây dựng báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền và sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lên Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc

- Chủ động triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng chi đoàn và báo cáo kết quả hoạt động về Ban Thường vụ Đoàn Viện theo quy định.

Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đoàn Viện năm 2014, Ban Thường vụ Đoàn Viện đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Đ/c Bùi Thị Hồng Hiệp, số ĐT: 0936.067347, đ/c Trần Thị Thu Cúc, số ĐT: 0986.347969, hoặc 04.37916305 (Email: buihonghiep@yahoo.com; saodoingoi_61284@yahoo.com)./
Liên kết website khác