Hạn hán và vấn đề biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận

09/02/2015 07:17

Nội dung của chuyên khảo là tâp hợp các kết quả nghiên cứu của tâp thể tác giả tham gia thực hiện đề tài, nhằm xác định các khu vực khô hạn, dễ bị tổn thương của tỉnh Ninh Thuận, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, góp phần ổn định sản xuất, phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Để giải quyết vấn đề này, ba mục tiêu cụ thể được đặt ra:
 
i) Đánh giá được tình trạng hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận bằng công nghệ địa - tin học dưới tác động của biến đổi khí hậu;

ii) Xây dựng một phần mềm mã nguồn mở chạy trên nền WEB (WEB GIS) phục vụ công tác quản lý hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận;

iii) Đề xuất các giải pháp chính sách nhằm làm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến tình trạng hạn hán tỉnh Ninh Thuận.

Bố cục cuốn sách gồm 5 chương:
 
Chương 1: Tổng quan các vấn đề về biến đổi khí hậu và hạn hán

Chương 2: Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận

Chương 3: Đánh giá nhạy cảm hạn hán cho tỉnh Ninh Thuận

Chương 4: Xây dựng hệ thống ứng dụng WEB - GIS phục vụ cho việc đánh giá nhạy cảm khô hạn tỉnh Ninh Thuận

Chương 5: Đề xuất các giải pháp thích ứng để đối phó với những thay đổi do tác động của hạn hán và BĐKH

Liên kết website khác