Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2020 và Hỗ trợ NCKH cho nghiên cứu sinh xuất sắc

29/06/2020 11:59

1. Căn cứ Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy trình đào tạo tiến sĩ của Học viện Khoa học và Công nghệ, ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-HVKHCN ngày 20/4/2015 của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ (KHCN); Căn cứ Quyết định số 2543/QĐ-VHL ngày 28/12/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt Chương trình đào tạo tiến sĩ chất lượng cao tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chi tiết tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chương trình chất lượng quốc tế đợt 2 năm 2020 có thể được tải về tại đây.

 

2. Căn cứ Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy trình đào tạo tiến sĩ của Học viện Khoa học và Công nghệ, ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-HVKHCN ngày 20/4/2015 của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ. 

Chi tiết tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2020 có thể được tải về tại đây.

 

3. Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo tiến sĩ chất lượng cao tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (phê duyệt tại Quyết định số 2543/QĐ-VHL ngày 28/12/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo xét tuyển hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh xuất sắc đợt 2 năm 2020. Mỗi nghiên cứu sinh xuất sắc dự kiến được nhận hỗ trợ 65 triệu đồng/NCS/năm.

Chi tiết xét tuyển Hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho NCS xuất sắc đợt 2 năm 2020 có thể được tải về tại đây

 

 

Liên kết website khác