Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2016)

24/09/2016 12:59

Ngày 03/9/2016, Ban tuyên giáo - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có công văn số 128-CV/BTG về việc gửi tài liệu tuyên truyền cho các đảng ủy trực thuộc, Chi bộ Viện Địa lý trực thuộc Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nhận được công văn chỉ đạo, theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 780-CV/VPTW ngày 23/4/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về tổ chức một số ngày kỷ niệm trong năm 2016, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

 


1. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm ôn lại truyền thống yêu nước và lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; khẳng định chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến là quyết định đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, góp phần củng cố, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước; nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

3. Tuyên truyền Ngày Toàn quốc kháng chiến cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong quý IV năm 2016 như: Kỷ niệm 140 năm Ngày sinh quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng, 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2016.

4. Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, xứng với tầm vóc lịch sử của sự kiện, nhưng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm,tránh phô trương hình thức, tạo được không khí phấn khởi, vui tươi.      

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước dẫn đến chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến; nội dung, ý nghĩa Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc đưa cuộc kháng chiến toàn quốc đến thắng lợi; phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, ý chí bảo vệ độc lập tự do và bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

2. Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; kết quả công tác xây dựng nềnquốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân của các cấp, các ngành.

3. Tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

4. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện, giúp nhau làm kinh tế giỏi, xoá đói giảm nghèo; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

5. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến như: Lễ kỷ niệm, Hội thảo khoa học, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ chức Lễ Kỷ niệm

- Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Thành phố Hà Nội. Trung ương giao Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đọc diễn văn kỷ niệm; mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự.

- Các tỉnh, thành phố khác; các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội không tổ chức Lễ kỷ niệm. Tùy theo điều kiện cụ thể để lựa chọn các hình thức kỷ niệm thích hợp như: tổ chức gặp mặt, giao lưu tôn vinh, tri ân người có công với cách mạng; tọa đàm, nói chuyện truyền thống; tham quan di tích lịch sử…Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, đơn vị.

2. Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học và cuộc thi tìm hiểu

- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia tại Thành phố Hà Nội, với chủ đề: “Toàn quốc kháng chiến - ý chí bảo vệ độc lập tự do và bài học lịch sử”.

- Các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là các học viện, trường đại học căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, cuộc thi tìm hiểu… nhằm khẳng định và làm sâu sắc thêm vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử Ngày Toàn quốc kháng chiến; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ chí Minh và đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, tự do và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 18/12/2016.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phát động “Tuần lễ phim cách mạng” trên truyền hình và lưu động.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa - văn nghệ, thể thao; tổ chức chiếu phim tư liệu, phim truyện nhựa về đề tài 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến trên các kênh truyền hình của tỉnh, thành phố và tại các rạp chiếu phim.  

4. Tổ chức tuyên truyền trên báo chí

- Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm, phát sóng phim tài liệu về chủ đề 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến trên kênh VTV1. Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiếp sóng.

- Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đối ngoại tăng cường tuyên truyền các hoạt động bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam một cách phù hợp.

- Các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương có kế hoạch thông tin, phản ánh các hoạt động kỷ niệm trên phạm vi cả nước; mở chuyên trang, chuyên mục, dành thời lượng thỏa đáng tuyên truyền sự kiện này; chú trọng nêu gương các anh hùng trong kháng chiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước hiện nay.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)!

2. Phát huy tinh thần Ngày Toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016!

3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị!

4. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

5. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
Liên kết website khác