Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Viện Hàn lâm KHCNVN

23/08/2023 11:59

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 576/QĐ-VHL ngày 18/4/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm) ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Viện Hàn lâm, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH

1. Lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của Chuyển đổi số đối với khoa học công nghệ và kinh tế - xã hội.

2. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong việc phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra các giá trị mới trong mọi hoạt động của cơ quan nhà nước, của đời sống xã hội và đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước.

3. Với quan điểm Chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, Ngày Chuyển đổi số sẽ đánh dấu ý nghĩa của Chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới trong thời gian tới, mở ra không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới mà Chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho việc hiện tại.

II. YÊU CẦU

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của Viện Hàn lâm đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đồng bộ với kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, đồng thời phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của Viện Hàn lâm

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 15/9 - 15/10/2023

III. CHỦ ĐỀ

Viện Hàn lâm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề Xây dựng và khai thác dữ liệu số trong nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng

IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tăng cường công tác tuyên truyền như: Tổ chức treo các biểu ngữ, băng rôn, khẩu hiệu và truyền thông trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Hàn lâm, Trang Thông tin điện tử các đơn vị trực thuộc và nền tảng mạng xã hội về Ngày Chuyển đổi số và các thông điệp truyền thông năm 2023 nhằm giúp cho công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số và sử dụng khai thác dữ liệu số để tạo ra các giá trị trong các hoạt động.

2. Tăng cường xây dựng các tin bài, câu chuyện về chuyển đổi số, tuyên truyền về các điển hình, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai Chuyển đổi số trên các Trang/Cổng Thông tin điện tử.

3. Tiếp tục tiến hành bồi dưỡng các kỹ năng số khi sử dụng các Hệ thống thông tin dùng chung tại Viện Hàn lâm; các kiến thức về an toàn thông tin và hướng dẫn xác định cấp độ Hệ thống thông tin; tổ chức các buổi diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân nói riêng và dữ liệu Hệ thống thông tin dùng chung của Viện Hàn lâm nói chung.

4. Tổ chức các buổi triển lãm, hội thảo, tọa đàm về Chuyển đổi số, ứng dụng khai thác dữ liệu số, về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI.

5. Phát động tổ chức tháng tiêu dùng số: Phổ biến, truyền tải, đăng tin các sản phẩm được ứng dụng trong thực tiễn nghiên cứu để quảng bá đến người tiêu dùng sử dụng trên nền tảng dữ liệu số.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Viện Hàn lâm

Tổng hợp kết quả tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Viện Hàn lâm của các đơn vị trực thuộc và báo cáo kết quả gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.

2. Trung tâm Tin học và Tính toán

- Thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên Cổng Thông tin điện tử Viện Hàn lâm và Trang Thông tin điện tử của đơn vị trực thuộc;

- Chủ trì thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại Viện Hàn lâm; đặc biệt tổ chức tập huấn bồi dưỡng các kỹ năng số sử dụng Hệ thống thông tin dùng chung của Viện Hàn lâm; các kiến thức về an toàn thông tin và xác định các cấp độ Hệ thống thông tin; tổ chức các buổi diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin để bảo vệ dữ liệu cá nhân và tổ chức.

3. Tổ công tác thông tin tuyên truyền về Chuyển đổi số

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ- TTg; Tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên Trang Thông tin điện tử và nền tảng số của đơn vị trực thuộc.

4. Các đơn vị trực thuộc

- Phối hợp với Trung tâm Tin học và Tính toán thực hiện tuyên truyền, quảng bá các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tại Viện Hàn lâm.

- Chủ động phát động các sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần, chủ đề năm 2023 và điều kiện thực tế tại các đơn vị.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 đảm bảo đồng bộ với các nội dung tại Kế hoạch và gửi kết quả về Viện Hàn lâm trước ngày 31/10/2023 để tổng hợp, báo cáo gửi Bộ Thông tin và Truyền thông./.

Liên kết website khác