Hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

15/05/2022 11:59
Nhằm hưởng ứng các sự kiện môi trường lớn trong tháng 5, tháng 6, từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/6/2022, các hoạt động Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên phạm vi cả nước được đồng loạt tổ chức .

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 2261/BTNMT-TCBHĐVN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08 tháng 6).

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08/6) được Liên hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 08/6) có chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta.

Để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022, từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/6/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Văn bản số 871/VHL-VP yêu cầu các đơn vị tham gia , tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể như:

-    Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển.
-    Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa đến nhận thức của cộng đồng. Treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở cơ quan, đơn vị (khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường).
-    Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nguồn: Theo vast.ac.vn

Liên kết website khác