Kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2016-2020

30/11/2016 09:16

Image result for gender equality

Mục tiêu

Giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ, công chức, viên chức so với nam cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại các đơn vị trong toàn viện Hàn lâm đồng thời góp phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức trong Viện Hàn lâm đáp ứng yêu cu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020

Nội dung thực hiện
 

1. Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của người đứng đu cơ quan, tổ chức trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới;

2. Tăng cường công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức nữ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn Viện Hàn lâm, bảo đảm mục tiêu bình đng giới;

3. Bảo đảm bình đẳng giới trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trong toàn Viện Hàn lâm;

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới tại các đơn vị trong toàn Viện Hàn lâm;

5. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đỗi với nữ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Viện Hàm lâm đến năm 2020. Trong đó, mục tiêu cụ thể hàng năm cử 30% nữ cán bộ, công chức, viên chức (so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học) tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, các khóa đào tạo lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạoc các cấp.


Một số nhiệm vụ đến năm 2020

1. Khảo sát, đánh giá thực trạng nữ cán bộ, công chứ, viên chức; nữ cán bộ công chức, viên chức trong quy hoạch; nữ cán bộ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn Viện Hàn lâm;

2. Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các đơn vị trực thuộc;

3. Tăng cường công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức nữ đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới;

4. Bảo đảm bình đẳng giới trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức;

5. Nâng cao năng lực đội ngũ nữ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới;

7. Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn viện Hàn lâm.


Các giải pháp thực hiện

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới trong toàn Viện Hàn lâm;

2. Thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức nữ đảm bảo bình đẳng giới;

3. Thực hiện tốt công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ vào các chức vụ lãnh đạo các cấp; định kỳ hàng năm rà soát, điểu chỉnh, bổ sung quy hoạch;

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, tạo nguồn, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trong toàn Viện Hàn lâm đảm bảo thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới theo quy định


Trách nhiệm của Viện Địa lý - đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác cán bộ nữ phù hợp với kế hoạch hoạt động của đơn vị;

2. Tăng cường hoạt động của Tiểu ban vì sự tiến bộ của phụ nữ;

3. Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện kết hoạch, tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo hàng năm theo quy định.


Viện Hàn lâm yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm và đột xuất (nếu có)./. 

 


 
Liên kết website khác