Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

03/01/2017 11:59


Hội nghị Trung ương 4 đã đề ra Kế hoạch số 04-KH/TW


Kế hoạch nhằm tổ chức,nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở các cấp, các ngành để triển, khai thực hiện Nghị quyết, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn Đảng; đồng thời, là cơ sơ để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của các cấp uỷ đảng, chính quyền và quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả, nhất là những kinh nghiệm rút ra trong việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây...

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

Liên kết website khác