Kế hoạch tuyên truyền của Đoàn TNCS HCM Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam hướng tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII

19/03/2015 06:27
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
BCH ĐOÀN VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
***
Số: 34 -KH/ĐTNVHL-VP

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 

Hà Nội, ngày 17 tháng 3  năm 2015

 
KẾ HOẠCH
 
Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020
của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII,
tiến tới Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng 
 
Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐTNK-BTG ngày 09/3/2015 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Ban Thường vụ Đoàn Viện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng để các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong quá trình đổi mới tư duy của Đảng, nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong các cấp bộ đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

2. Tuyên truyền, vận động các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tổ chức phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn trong việc tuyên truyền, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu đối với đại hội đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng.

3. Cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) và kế hoạch 5 năm tiếp theo (2016 - 2020) của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

4. Việc tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng phải được tổ chức sâu rộng trong các cấp bộ đoàn, đề cao chất lượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong thanh niên; đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng, trong đó làm rõ việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng là công việc định kỳ của Đảng nhằm tổng kết đánh giá về những thành tựu, kết quả đã đạt được, khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới gắn với việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức Đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

- Tuyên truyền dự thảo văn kiện đại hội các đảng bộ thuộc Đảng bộ Viện, làm rõ những quan điểm, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện, tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng 5 năm qua.

 - Tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Viện, tiến tới Đại hội XII của Đảng; những tập thể, cá nhân đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau và trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- Tuyên truyền chào mừng những ngày kỷ niệm quan trọng: 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; Ngày Quốc tế lao động 1/5; chào mừng 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng tháng Tám,…

- Tổ chức liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cấp cơ sở, cấp Viện. Tổ chức cho các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng biểu diễn tại đại hội đảng của cơ quan, đơn vị và những ngày kỉ niệm lớn trong năm 2015. Vận động đoàn viên, thanh niên suy nghĩ, cảm nhận và những đóng góp của thế hệ trẻ trước thềm Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng.

- Những kết quả, thành tựu nổi bật của Đảng bộ Viện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kỳ vọng và những mong muốn của cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở các đơn vị hướng về Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tuyên truyền về ý nghĩa Đại hội Đảng bộ Viện, các hoạt động của Đại hội, các văn kiện trình tại Đại hội, các tham luận, ý kiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các quyết nghị của Đại hội. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Viện.

- Những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

- Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên. Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010 - 2015; phương hướng, giải pháp khắc phục khó khăn trong thời gian tới.

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XII của Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tập thể, cá nhân được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; những tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng, trước hết là cán bộ, đoàn viên, thanh niên; ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và tình cảm của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là những mong muốn của tuổi trẻ đối với Đại hội; sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

- Những điển hình thanh niên tiên tiến, những tập thể, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong các phong trào thi đua của các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước chào mừng Đại hội XII của Đảng và những đảng viên trẻ được tham dự Đại hội XII của Đảng.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, tập trung tuyên truyền:

- Tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XII của Đảng.

- Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội.

- Các hoạt động của Đại hội.

- Các văn kiện trình tại Đại hội.

- Các tham luận, các quyết định của Đại hội.

- Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Kết quả các phong trào thi đua của các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước chào mừng Đại hội XII của Đảng.
 
Sau Đại hội XII của Đảng:

- Các hoạt động của Đoàn và tuổi trẻ chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng.

- Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XII của Đảng.

- Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Dư luận tích cực của nhân dân quốc tế về kết quả Đại hội XII của Đảng.

Bên cạnh các nội dung trên, trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng, các cấp bộ đoàn cần coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự Đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

III. BIỆN PHÁP VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ chức và tham gia đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, gồm:

- Diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; các chương trình giao lưu, đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị với đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, các cuộc thi tìm hiểu về các kỳ Đại hội Đảng, về nội dung các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và văn kiện Đại hội XII của Đảng.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề của các chi đoàn về Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng.

2. Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn Viện: Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên; cung cấp, chuyển tải thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng.

3. Tuyên truyền qua hệ thống báo chí, xuất bản, trang thông tin điện tử: Các trang thông tin điện tử, tờ tin thanh niên, tài liệu sinh hoạt của chi đoàn chuyên đề tuyên truyền, tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Viện, Đại hội XII của Đảng. Khuyến khích các cơ sở đoàn trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế tổ chức tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, gương thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng: đảm nhận thực hiện, hoàn thiện và gắn biển các công trình thanh niên, đảm bảo 100%  các cơ sở Đoàn trực thuộc có công trình hoặc phần việc thanh niên; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động an sinh xã hội, xung kích đảm bảo quốc phòng, an ninh…

5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng; tổ chức liên hoan, lưu diễn các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức cuộc vận động sưu tầm tư liệu truyền thống và sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí truyền hình chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan trên panô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử…

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020!

3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam!

4. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội!

5. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

8. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

9. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

13. Tuổi trẻ Viện Hàn lâm KHCNVN thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

14. Tuổi trẻ Viện Hàn lâm KHCNVN tự hào tiến bước dưới cờ Đảng!

15. Tuổi trẻ Viện Hàn lâm KHCNVN dưỡng tâm trong - rèn trí sáng - xây hoài bão lớn!

16. Tuổi trẻ Viện Hàn lâm KHCNVN: Bản lĩnh - Trí tuệ - Đoàn kết - Văn minh - Tình nguyện!

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Viện

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Giao Văn phòng Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN là đơn vị thường trực tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động, định hướng thông tin tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm và Đại hội XII của Đảng trong các cơ sở Đoàn trực thuộc theo từng đợt tuyên truyền.

2. Các cơ sở đoàn trực thuộc

- Triển khai kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm và Đại hội XII của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị.

- Nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội đoàn viên thanh niên trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII và Đại hội XII của Đảng.

Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội Đảng  bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn Viện năm 2015. Ban Thường vụ Đoàn Viện đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực ĐUVHL (để b/c);
- Đoàn Khối (để b/c);
- UVBCH, UVUBKT Đoàn Viện (để biết);
- Các CS Đoàn trực thuộc;
- Lưu: VPĐTN.
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN VIỆN
BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Ngọc Tùng
 
Liên kết website khác