Kết quả họp giao ban Quý I 2016

22/01/2016 11:59
Sáng nay, 22/01/2016, tại phòng họp 301 nhà A27, Ban lãnh đạo Viện Địa lý tổ chức họp giao ban mở rộng nhằm phổ biến kế hoạch tổ chức, hoạt động của Viện trong Quý I năm 2016 nói riêng và cả năm nói chung.

Cuộc họp do PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Quyền Viện trưởng Viện Địa lý chủ trì. Thành phần tham dự ngoài Ban lãnh đạo Viện còn có đại diện của Chi ủy, Công đoàn cơ sở, Hội đồng khoa học, Chi đoàn Thanh niên CS HCM Viện Địa lý và các trưởng, phó phòng truyên môn và các trạm nghiên cứu.


Toàn cảnh cuộc họp giao bản mở rộng Quý I năm 2016 của Viện Địa lý

Nội dung cuộc họp xoay quanh 3 vấn đề chính, đó là kế hoạch phát triển nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; tình hình quản lý đài trạm và công sản và một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ của Viện Địa lý.

PGS. TS. Phạm Quang Vinh, Phó Viện trưởng Viện Địa lý sơ kết tình hình hoạt động triển khai các đề tài nghiên cứu  khoa học, đề xuất các đề tài mới và các chương trình hợp tác quốc tế của Viện Địa lý với các đối tác nước ngoài. Sau phần thảo luận, quan điểm chung, trong thời gian tới, cần xây dựng cơ chế báo cáo thường xuyên với các chủ nhiệm đề tài và Ban lãnh đạo Viện Địa lý nhằm kịp thời nắm bắt thông tin về kết quả hoạt động và tiến độ thực hiện các đề tài. Bên cạnh đó, trong nhiệm vụ phát triển các đề tài mới, các phòng chức năng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo các nhiệm vụ khoa học được thực hiện bởi các cán bộ đúng chuyên môn, đủ trình độ. Viện Địa lý cũng yêu cầu các phòng tập trung cử cán bộ tham gia nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cơ bản theo 7 hướng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trước mắt 4 phòng được giao nhiệm vụ viết đề xuất năm 2016 là phòng Địa lý Sinh vât, phòng Môi trường Địa lý, phòng Địa lý Đới bờ và phòng Viễn thám, Bản đồ và Hệ thông tin Địa lý.

Về công tác Quản lý đài trạm và công sản, PGS. TS. Uông Đình Khanh, Phó Viện trưởng phụ trách Đài trạm và công sản cho biết dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho trạm Nghiên cứu tổng hợp đa ngành tài nguyên và môi trường miền Trung đang bị chậm tiến độ do vướng mắc nhiều thủ tục khi xây trạm quan trắc trên biển. Trong khi đó, dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho Trạm nghiên cứu Địa lý tài nguyên đồng bằng Bắc bộ (Trạm Cồn Vành, giai đoạn 2) đã được phê duyệt và đang chờ triển khai từ năm nay, 2016. Dự án nâng cấp, cải tạo nhà A27 đang trong giai đoạn tư vấn thiết kế, theo kế hoạch, sẽ bắt đầu thi côgn từ tháng 9 năm 2016 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2017.

Về công tác tổ chức, cán bộ, TS. Đào Đình Châm, phó Viện truởng Viện Địa lý cho biết, quý I năm 2016 Viện sẽ lập danh sách các cán bộ đủ tiêu chuẩn để xét nâng hạng từ nghiên cứu viên chính lên nghiên cứu viên cao cấp (10 cán bộ đủ tiêu chuẩn) và từ nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính (7 cán bộ đủ tiêu chuẩn). Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Viện, phòng quản lý tổng hợp cùng các trưởng / phó phòng chuyên môn, trạm nghiên cứu cần rà soát lại lực lượng nghiên cứu viên hiện đang là cán bộ hợp đồng nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về hợp đồng và chi trả lương, bảo hiểm theo chế độ của cơ quan và quy định của Luật Lao động.


Ban lãnh đạo Viện Địa lý ghi nhận các ý kiến thảo luận tại cuộc họp để đưa ra kết luận chung

Đánh giá chung tình hình và kết quả bàn thảo tại cuộc họp, PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Quyền Viện trưởng Viện Địa lý nhận định thay cho việc đưa ra kết luận cho cuộc họp, theo đó, kế hoạch tổ chức và hoạt động của Viện trong Quý I năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng, làm tiền đề cho các hoạt động chung của Viện trong năm nay, đề nghị các trưởng / phó phòng chuyên môn, trạm nghiên cứu cần quan tâm, sát sao hơn nữa, chung tay cùng Ban lãnh đạo Viện nhằm thực hiện tốt các kế hoạch như đã bàn thảo và phổ biến tại cuộc họp.
Liên kết website khác