Luận án của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Vân Hương chuẩn bị bảo vệ cấp Viện tại Viện Địa lý, 2014

29/08/2014 12:59

 

Thông tin Luận án của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Vân Hương chuẩn bị bảo vệ cấp Viện như sau:

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng Đông Bắc Việt Nam phục vụ phát triển một số cây trồng nông, lâm nghiệp có giá trị kinh tế.

Chuyên ngành:            Địa lý Tài nguyên và Môi trường                                   Mã số:  62 44 02 19
Họ và tên nghiên cứu sinh:        Đỗ Thị Vân Hương            Khóa đào tạo:  2009 - 2013
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:    1. PGS.TS. Nguyễn Khanh Vân                     
                                                  2. TS. Đỗ Hữu Thư
Cơ sở đào tạo: Viện Địa lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1. Các luận điểm bảo vệ

Luận điểm 1: Vùng trung du, miền núi Đông Bắc có ĐKTN, TNTN đa dạng, tài nguyên khí hậu (TNKH) phong phú và phân hoá theo các quy luật riêng. Phân loại SKH và bản đồ SKH TTV vùng Đông Bắc cho thấy sự phân hóa đa dạng của tài nguyên SKH, nó phản ánh diện mạo, cấu trúc của lớp phủ thực vật - các kiểu TTV tự nhiên vùng nghiên cứu.

 Luận điểm 2:
Vận dụng phương pháp đánh giá thích nghi sinh thái, tài nguyên SKH vùng Đông Bắc đã được đánh giá cho một số cây trồng NLN, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao; và đây chính là những cơ sở khoa học cần thiết cho định hướng SDHL tài nguyên SKH, phát triển cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây dược liệu trên lãnh thổ ĐBVN.

2. Những điểm mới của luận án

- Hệ thống chỉ tiêu và bản đồ sinh khí hậu thảm thực vật vùng Đông Bắc, tỷ lệ 1:500.000 đã phản ánh rõ đặc điểm sinh khí hậu, đặc điểm phân hóa thảm thực vật tự nhiên vùng Đông Bắc, các đơn vị sinh khí hậu mang những đặc trưng đặc thù tự nhiên riêng của vùng nghiên cứu.

- Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu và các yếu tố tự nhiên khác cho phát triển cây trồng nông, lâm nghiệp có giá trị kinh tế, là cơ sở khoa học cho việc bố trí hợp lý không gian sản xuất, góp phần phát triển bền vững các ngành kinh tế nông, lâm nghiệp vùng Đông Bắc.

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- Ý nghĩa khoa học
Kết quả của luận án đã góp phần hoàn thiện phương pháp luận đánh giá tài nguyên sinh khí hậu đối với một đơn vị lãnh thổ trên quan điểm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

-Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là cơ sở khoa học cho việc duy trì, khôi phục, bảo vệ, phát triển thảm thực vật, góp phần đề xuất những cơ cấu cây trồng nông, lâm nghiệp, những vùng chuyên canh các cây công nghiệp, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, phù hợp với đặc thù của tài nguyên sinh khí hậu lãnh thổ vùng Đông Bắc Việt Nam.

Những kiến nghị định hướng bố trí phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo các đơn vị sinh khí hậu sẽ có giá trị như là một cơ sở khoa học đối với các nhà hoạch định chính sách của các địa phương, nhà kinh tế và nhà nông trong trong quá trình thực hiện và điều chỉnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp vùng Đông Bắc đến năm 2020 và lâu dài hơn nữa.

4. Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Tiếp tục hướng nghiên cứu sinh khí hậu, đánh giá tài nguyên sinh khí hậu cho phát triển một số loại cây trồng cụ thể trên địa bàn vùng Đông Bắc.

Các cán bộ quan tâm có thể tham khảo nội dung tóm tắt và đầy đủ của Luận án theo đường link sau:

Tóm tắt luận án_TV
Tóm tắt luận án_TA

Luận án đầy đủ
Liên kết website khác