Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc sắp bảo vệ cấp Viện tại Viện Địa lý

22/05/2014 08:53
Viện Địa lý công bố Luận án của hai nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc:
 
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các giải pháp quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và khả năng ứng dụng ở Việt Nam
Tên tiếng anh:         Research of Solutions for Urban Environmental Management in Japan and Application Capabilities in Vietnam
Chuyên ngành:        Địa lý tài nguyên và môi trường
Mã số:                     62 44 02 19
Họ và tên nghiên cứu sinh:      Nguyễn Thị Ngọc
Khóa đào tạo:  2008 - 2012
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:  1. PGS.TS. Ngô Xuân Bình
                    
                            2. TS. Đặng Kim Nhung

Cơ sở đào tạo: Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Các luận điểm bảo vệ

Luận điểm 1: iểu hiện rõ rệt, bức xúc, cấp bách nhất của ô nhiễm môi trường đô thị lớn ở Nhật Bản và Việt Nam, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nước, chất thải
rắn...Chúng gây tác động mạnh mẽ đến đời sống, sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

Luận điểm 2:Từ kinh nghiệm quản lý  môi trường đô  thị ở  Nhật Bản, quản lý môi trường đô thị ở Việt Nam cần thực hiện một giải pháp đồng bộ, tổng hợp bao gồm các
giải pháp luật pháp, chính sách, giải pháp kinh tế và có sự tham gia của cộng đồng và các thành phần kinh tế xã hội nhằm đạt được hiệu quả cao trong công tác bảo vệ môi trường.

2. Những điểm mới của luận án
- Từ kinh nghiệm quản lý môi trường đô thị ở Nhật Bản đã xác định được những điểm khác biệt và phù hợp để ứng dụng  trong công tác quản lý môi trường đô thị ở Việt Nam.
- Đã đề xuất được các giải pháp quản lý môi trường đô thị nói chung và ở Hà Nội nói riêng đạt được hiệu quả cao và bền vững

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

+ Ý nghĩa khoa học
Luận án đã góp phần hoàn thiện hệ giải pháp quản lý nhà nước về môi trường Việt Nam, trong đó có quản lý môi trường đô thị.
+ Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả của luận án sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý môi trường đô thị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và làm tư liệu về đất nước học Nhật Bản.

4. Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu


Cần nghiên cứu sâu hơn về nội hàm của chu kỳ vật chất bền vững và những tác động tích cực và tiêu cực của nó tới việc quản lý môi trường đô thị theo hướng bền
vững ở Nhật Bản và những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể vận dụng để xử lý những tác động của biến đổi khí hậu.

Cần nghiên cứu sâu hơn cơ chế quản lý thảm họa và thiên tai trong quản lý môi trường đô thị ở Nhật Bản. Đây là một vấn đề rất quan trọng không chỉ ở Nhật Bản mà
còn ở  các  nước  khác,  bởi  vậy  những bài học  kinh  nghiệm  của họ Việt Nam có  thể tham khảo

Tải luận án tại đây
Liên kết website khác