Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2016-2020

11/04/2017 06:50


ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
ĐẢNG ỦY VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

số 74-NQ/ĐUVHL

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2017

 
NGHỊ QUYẾT
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cồng tác thanh niên àn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam-giai đoạn 2016 - 2020

 
 
Thanh niên là lực lượng quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) nói riêng. Qua 41 năm xây dựng và phát triển của Viện Hàn lâm, thanh niên luôn là lực lượng đông đảo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Viện.
 
Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quôc tế ngày càng sâu rộng và đế tiêp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Đảng ủy Viện Hàn lâm nhận thấy cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên đối với công cuộc xây dựng và phát triển của Viện cũng như của đất nước.
 
I. TÌNH HÌNH THANH NIÊN
 
Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện, trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm có 45 cơ sở Đoàn trực thuộc. Tổng số đoàn viên của Viện hiện nay là 1.253 đồng chí, trong đó số đoàn viên nữ là 542 đồng chí (chiếm 43%), số đoàn viên có trình độ Tiến sĩ là 43 đồng chí (chiếm 3,4 %), số đoàn viên có trình độ Thạc sĩ là 375 đồng chí (chiếm 30%), số đảng viên trong độ tuổi Đoàn là 108 đồng chí (chiếm 8,6%). Đoàn viên có mặt hầu hết ở các bộ phận nghiên cứu cũng như trong các phòng ban chức năng, đem vị đào tạo, sản xuất, ứng dụng và kinh doanh của Viện.
 
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy Viện Hàn lâm, sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Viện Hàn lâm đã có bước phát triển mạnh mẽ. Ban Chấp hành Đoàn Viện đã triển khai và thực hiện thành công nhiệm vụ trên các mặt công tác. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống được đẩy mạnh về nội dung và phương thức hoạt động, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Viện Hàn lâm. Đoàn Viện đã tích cực phát huy vai ừò sáng tạo của tổ chức Đoàn trong việc tạo môi trường, hỗ ữợ cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Phớng trào nghiên cứu khoa học của Đoàn Viện luôn thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được Ban Chấp hành Đoàn Viện tập trung chỉ đạo xuyên suốt, có chất lượng và hiệu quả. Trong chỉ đạo thực hiện có đổi mới, sáng tạo, đề cao tính thiết thực, hiệu quả của từng hoạt động, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo công tác thanh niên.
 
Đoàn viên thanh niên của Viện là lực lượng có chuyên môn cao, tích cực phấn đấu rèn luyện phấm chất đạo đức, trĩnh độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. Hầu hết đoàn viên thanh niên có chí tiến thủ, năng động, sáng tạo, được rèn luyện, thử thách trong môi trường công tác đòi hỏi tính chuẩn mực cao; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ý thức đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia các phong trào do tổ chức Đoàn phát động; nhiều tấm gương tiêu biểu, nhà khoa học trẻ xuất hiện trên các lĩnh vực công tác, nghiên cửu... Nhiều cán bộ trẻ tham gia trong cơ cấu cấp ủy, lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Điều đó khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, sự cống hiến và trưởng thành của đoàn viên thanh niên trong Viện.
 
Tuy nhiên, một số cơ sở Đoàn hoạt động còn yếu, một bộ phận đoàn viên thanh niên ít tham gia các hoạt động Đoàn, còn ngại khó, ngại khổ, lãng phí thời gian, chưa tích cực rèn luyện, học tập, cống hiến... Một số cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh niên; việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên chưa thường xuyên, kịp thời; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưõng và sử dụng cán bộ ừẻ chưa thực sự được coi trọng, chưa làm tốt công tác phát triển Đảng. Một số cơ sở Đoàn chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vì vậy việc thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên còn hạn chế.
 
Những hạn chế, yếu kém nêu ừên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do:
 
Nhận thức của một sô câp ủy Đảng, lãnh đạo của cơ quan, đơn vị vê thanh niên và công tác thanh niên chưa đầy đủ; ít quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn hoạt động.
 
Cơ chế, chính sách, kinh phí cho các hoạt động của Đoàn ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức phần nào đã ảnh hưởng tới công tác Đoàn và phong trào thanh niên; chưa gắn kết mục tiêu phát triển đơn vị với mục tiêu phát triến thanh niên.
 
Công tác quản lý, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ị/à tình hình thanh niên còn hạn chế việc tập hợp thanh niên khó khăn; đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, việc tổ chức phong trào hạn chế. Tổ chức Đoàn chưa có nhiều hoạt động gắn kết giữa công tác Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn; chưa chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác thanh niên.

daihoidoan20171

GS.VS Châu Văn Minh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng , Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN
phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

 
II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm
 
Thanh niên có vai trò quan trọng trong sự phát triển của Viện Hàn lâm; chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục, phát triển thanh niên là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Viện Hàn lâm.
 
Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị; cơ chế, chính sách xây dựng Đoàn phải được cụ thể hóa trong chiến lược phát triển và kế hoạch công tác cấp ủy, chính quyền của mỗi cơ quan, đơn vị; kết quả công tác thanh niên là tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.
 
Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm chủ động tham mưu, xây dựng, đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển thanh niên phù hợp và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đon vị; tổ chức Đoàn phải thực sự là nơi đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng và tổ chức các mô hình hoạt động thanh niên phù họp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa bàn công tác; là môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.
 
2. Mc tiêu
 
Xây dựng lớp thanh niên Viện Hàn lâm giàu lòng yêu nước, yêu ngành, yêu nghề; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong công tác. Khuyên khích thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến... Hình thành các thế hệ thanh niên ưu tú của Viện Hàn lâm, kế tục xuất sắc sự nghiệp phát triển của Viện Hàn lâm và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
 
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với thanh niên và công tác thanh niên
 
Các cấp ủy Đảng cần tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng để có nhận thức thống nhất, đồng bộ về tầm quan trọng của công tác thanh niên tại cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo công tác thanh niên là nội dung hoạt động thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Kết quả việc lãnh đạo công tác thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, người đứng đầu cấp ủy và cấp ủy phụ trách công tác thanh niên. Chăm lo xây dựng Đoàn vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Mỗi đảng viên phải là tấm gương cho thanh niên học tập và noi theo.
 
Cấp ủy Đảng phân công một đồng chí Thường vụ, ủy viên cấp ủy trực tiếp phụ ữách tổ chức Đoàn cùng cấp.
 
Các cấp ủy Đảng có kế hoạch định kỳ làm việc với Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cùng cấp.
 
Cấp ủy Đảng cấp trên định kỳ có kế hoạch làm việc, kiểm tra cấp ủy cấp dưới về lãnh đạo công tác thanh niên.
 
Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy trong công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú. Bí thư chi bộ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với thanh niên, đoàn viên ưu tú để nắm bắt và giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của thanh niên.
 
2. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân, trách nhiệm với công việc cho thanh niên
 
Hằng năm, cấp ủy Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng chính tri cho thanh niên; chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước gắn vói nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ưu tiên về chỉ tiêu, đưa vào kế hoạch bồi dưỡng, bố trí thời gian công tác để cán bộ Đoàn tham gia các khóa đào tạo về lý luận chính trị, hành chính phù hợp với định hướng quy hoạch cán bộ.
 
Các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu phải nắm vững tình hình thanh niên của cơ quan, đơn vị mình; phân công đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên; hằng năm tổ chức giao lưu, gặp gỡ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền vói thanh niên, với tổ chức Đoàn.
 
3. Chú trọng công tác giáo dục đào tạo, bi dưng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xã hội cho thanh niên
 
Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho thanh niên.
 
Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn của đơn vị tổ chức hội nghị khoa học thanh niên hằng năm; ưu tiên, động viên thanh niên chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ quan trọng.
 
4. Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện, cống hiến, trưởng thành
 
Các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chỉnh đổn Đảng”, “học tập và làm theo tm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xác định vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; gắn kết quả thực hiện với công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật, tạo môi trường chính trị và đạo đức lành mạnh, củng cố niềm tin cho thanh niên.
 
Vận động thanh niên tích cực tham gia thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐ của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa xn về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện đạo đức công vụ, văn minh công sở, cải cách hành chính.
 
Thực hiện cơ chế, chính sách cho cán bộ Đoàn chuyên trách và cán bộ Đoàn kiêm nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong Viện theo khoản 2 Điều 5 Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chế độ tiền lương đi với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể” và theo khoản 3 mục III Hướng dẫn số 55-HD/BTCTW ngày 31/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn bổ sung thực hiện chuyển xếp lương và phụ cấp đi với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể
 
Bố trí kinh phí, cơ sở vật chất phù hợp, đồng thời có cơ chế và tạo điều kiện để tổ chức Đoàn huy động các nguồn lực, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên.
 
5. Trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước đột phá trong b trí và sử dụng cán b trẻ trên các lĩnh vc
 
Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, cập nhật công tác quy hoạch cán bộ nguồn, ưu tiên đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm lực lượng trẻ có đủ điều kiện, phẩm chất đạo đức, cán bộ đã tham gia công tác Đoàn.
 
Có chính sách sử dụng và đãi ngộ hợp lý để thu hút cán bộ trẻ có năng lực gắn bó với cơ quan, đơn vị; ưu tiên tuyển dụng người tốt nghiệp loại giỏi từ các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước; cán bộ trẻ đã có kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở.

6. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên Viên Hàn lâm
 
Thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm vững mạnh về tư tưởng, chính trị, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; hằng năm có ữên 80% cán bộ Đoàn chủ chốt được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn.
 
Chủ động nắm vững về đội ngũ đoàn viên, thanh niên; định kỳ thống kê, đánh giá cơ cấu đoàn viên, thanh niên theo trình độ chính trị, chuyên môn, vị trí công tác để làm căn cứ định hướng công tác thanh niên; làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
 
Hằng năm, các cấp bộ Đoàn xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác thanh niên gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của người đứng đầu; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành các cấp; định kỳ kiểm điểm và đánh giá kết quả công tác gắn vói kết quả đánh giá thi đua, khen thưởng về công tác Đoàn và nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân cán bộ Đoàn.
 
Chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các vấn đề, các cơ chế, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Đảng ủy Viện Hàn lâm
 
Chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, đem vị.
 
Ban Tuyên giáo và Ban công tác đoàn thể Đảng ủy Viện Hàn lâm chủ trì,
phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện và các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết, xây dựng các tài liệu tuyên truyền các nội dung liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; giúp Đảng ủy Viện Hàn iâm theo dõi, tổng họp việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
 
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm đưa nội dung kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.
 
Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm phối hạp với các ban tham mưu hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Viện.
 
Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Viện Hàn lâm
 
Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Cấp ủy, người đứng đầu chịu trách nhiệm về triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đon vị.
 
Định kỳ 6 tháng báo cáo việc thực hiện các nội dung thực hiện Nghị quyết về Ban công tác đoàn thể Đảng ủy Viện Hàn lâm. Hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết.
 
Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm
 
Xây dựng chương trình hành động cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết
 
Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất về cơ chế, chính sách cho thanh niên, đặc biệt là công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đề bạt cán bộ quản lý trưởng thành từ công tác thanh niên.

Định kỳ hằng năm báo cáo việc thực hiện các nội dung thực hiện Nghị quyết về Đảng ủy Viện Hàn lâm.

Nghị quyết này phổ biến đến Chi bộ./.
TM. BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

(đã ký)

Châu Văn Minh 

 

Liên kết website khác