Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2015

18/12/2015 02:34


Toàn cảnh buổi bảo vệ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Viện Địa lý năm 2015

Năm 2015, Viện Địa lý có 14 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của các phòng chuyên môn và 1 đề tài cơ sở của chi đoàn Thanh niên Viện Địa lý. Trong đó có 9 đề tài kết thúc năm 2015 và 6 đề tài sẽ kết thúc vào năm 2016.

Kết quả nghiệm thu cho các đề tài kết thúc năm 2015 gồm 6 đề tài có thời gian thực hiện 1 năm (2015) và 3 đề tài có thời gian thực hiện 2 năm (2014-2015) như sau: 5 đề tài được xếp loại xuất sắc, 4 đề tài được xếp loại khá.

Các đề tài được nghiệm thu với kết quả xuất sắc gồm:

1. Đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc thành lập bản đồ địa lý sinh vật họ Dầu (Dipterocarpaceae) của Việt Nam" của phòng Địa lý Sinh vật do ThS. Vũ Anh Tài làm chủ nhiệm, TS. Lê Trần Chấn là phản biện.

2. Đề tài "Nghiên cứu địa lý thủy văn lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn" của phòng Địa lý thủy văn" do ThS. Nguyễn Thanh Sơn làm chủ nhiệm, TS. Nguyễn Diệu Trinh là phản biện.

3. Đề tài "Hoàn thiện quy trình phân tích xử lý hàm lượng kim loại nặng (Cu, Zn, Cd) trong bùn từ nhà máy xử lý nước thải của các khu công nghiệp" của phòng Phân tích thí nghiệm tổng hợp Địa lý do ThS. Nguyễn Thị Huế làm chủ nhiệm, ThS. Phạm Ngọc Chức (Viện Khoa học Vật liệu) là phản biện.

4. Đề tài "Nghiên cứu biến động cảnh quan địa lý huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý cảnh quan" của phòng Môi trường Địa lý do ThS. Dương Thị Hồng Yến làm chủ nhiệm, PGS. TS. Nguyễn Khanh Vân là phản biện.

5. Đề tài "Xây dựng bản đồ lớp phủ Việt Nam giai đoạn 2014-2015 bằng tư liệu ảnh LANDSAT9 OLI" của phòng Nghiên cứu và xử lý thông tin Môi trường do PGS. TS. Nguyễn Đình Dương làm chủ nhiệm, TS. Phạm Minh Hải (Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ) là phản biện.Các thành viên Hội đồng góp ý và đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài.

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở có thời gian thực hiện 2 năm 2015-2016 đã báo cáo kết quả thực hiện phần nhiệm vụ năm 2015 và được Hội đồng Khoa học Viện Địa lý đánh giá đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, các thành viên cũng đóng góp ý kiến để tập thể phòng và các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện tốt nhiệm vụ của năm 2016 đồng thời đảm bảo yêu cầu về công trình xuất bản, điều kiện bắt buộc đối với các đề tài cơ sở thực hiện trong 2 năm, để được đánh giá ở mức xuất sắc bên cạnh các kết quả thực hiện khác được trình bày trong báo cáo tổng kết của đề tài nghiệm thu trước Hội đồng Khoa học Viện Địa lý năm 2016. Các phòng có đề tài cấp cơ sở kéo dài đến hết 2016 của Viện Địa lý gồm: phòng Địa lý Kinh tế xã hội và Nhân văn, phòng Sinh thái Cảnh quan, phòng Địa lý Đới bờ, phòng Địa lý Khí hậu, phòng Địa mạo - Địa động lực và phòng Tài nguyên nước dưới đất.

Một số hình ảnh bảo vệ đề tài cấp cơ sở năm 2015 của các chủ nhiệm đề tài trước Hội đồng Khoa học Viện Địa lý
 

Liên kết website khác