Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong công tác giám sát và quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường khu vực trung du Bắc Bộ

09/08/2017 03:23

Các nội dung nghiên cứu cơ bản của đề tài gồm: Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong giám sát và quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường khu vực trung du Bắc Bộ; Nghiên cứu phương pháp chiết tách thông tin tài nguyên thiên nhiên và môi trường trên ảnh vệ tinh VNREDSat-1; Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 tỉnh Phú Thọ; Nghiên cứu sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1 (có thể kết hợp sử dụng ảnh vệ tinh khác) trong công tác giám sát, quản lý hiện trạng và biến động sử dụng đất khu vực nghiên cứu thuộc tỉnh Phú Thọ; Nghiên cứu sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1 (có thể kết hợp sử dụng ảnh vệ tinh khác) trong công tác giám sat, quản lý, hiện trạng và biến động lớp phủ rừng khu vực nghiên cứu thuộc tỉnh Phú Thọ; Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 (có thể sử dụng ảnh vệ tinh khác) trong công tác giám sát, quản lý hiện trạng và biến động tài nguyên nước mặt khu vực nghiên cứu thuộc tỉnh Phú Thọ; Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 (có thể kết hợp sử dụng ảnh vệ tinh khác) trong nghiên cứu xói mòn khu vực nghiên cứu thuộc tỉnh Phú Thọ; Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 (có thể kết hợp sử dụng ảnh vệ tinh khác) nghiên cứu sạt lở bờ sông và thay đổi dòng chảy khu vực nghiên cứu thuộc tỉnh Phú Thọ; Xây dựng hệ thống thông tin về tài nguyên thiên nhiên, môi trường theo công nghệ WebGIS trợ giúp phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Phú Thọ; Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Sau hơn 2 năm thực hiện, đề tài đã thu được các kết quả chính sau:

Báo cáo “Khả năng sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong giám sát và quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường khu vực trung du Bắc Bộ”; Quy trình công nghệ xử lý ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong thành lập các bản đồ chuyên đề tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Bình đồ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 dạng số và ảnh tỷ lệ 1:50.000 tỉnh Phú Thọ năm 2014;

Các bản đồ chuyên đề theo nội dung nghiên cứu: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, Bản đồ đất lúa năm 2014, Bản đồ lớp phủ rừng năm 2014, Bản đồ hiện trạng nước mặt năm 2014, Bản đồ phân vùng nguy cơ sói gò đồi, Bản đồ sạt lở bờ sông và thay đổi dòng chảy; một số bản đồ biến động thực nghiệm; Tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống WebGis quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường tỉnh Phú Thọ. Hệ thống thông tin tài nguyên thiên nhiên và môi trường tỉnh Phú Thọ (WebGIS Phú thọ); Tài liệu đào tạo, chuyển giao công nghệ: hướng dẫn xử lý ảnh vệ tinh VNTREDSat-1 trên ENVI; Tài liệu đào tạo WebGIS: hướng dẫn sử dụng WebGIS Phú Thọ.

phutho.7

Bình đồ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 năm 2014 tỉnh Phú Thọ

phutho.1

Bản đồ hiện trạng dử dụng đất 2014 và Bản đồ biến động sử dụng đất 2003-2014

phutho.2

Bản đồ hiện trạng 2014 và biến động lớp phủ rừng  2003-2014

phutho.3

Bản đồ hiện trạng 2014 và biến động tài nguyên nước mặt 2003- 2014

phutho.4

Bản đồ hiện trạng đất lúa và nguy cơ xói lở đường bờ năm 2014

phutho.5

Bản đồ phân cấp xói mòn khu vực nghiên cứu

phutho.6

Trang WebGisPhú Thọ

Đề tài đã tổ chức hai đợt đào tạo cho 30 cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ; Đào tạo 03 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ năm 2015 tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất; công bố 02 bài báo “Xử lý phổ ảnh vệ tinh VNREDSat-1”“Kỹ thuật ghép nối ảnh vệ tinh VNREDSat-1” trên Tạp chí Khoa học Trắc địa và Bản đồ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) số 28, tháng 6/2016, ISSN: 0866-7705.

Liên kết website khác