PGS. TS. Lại Huy Anh

12/08/2015 04:57

PGS. TS. Lại Huy Anh
Nguyên Trưởng phòng Quản lý tổng hợp
Các công trình khoa học tiêu biểu:

Sách:

Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam, năm 1996-2005.

Bài báo:

Các đường bờ biển cổ trong thống Toàn Tân ở Miền Bắc Việt Nam. Lại Huy Anh, Nguyễn Thế Tiệp, Lưu Tì, 1980. Tạp chí Khảo cổ học, tập 1.

Vấn đề chuyển động nâng hạ và nguyên nhân gây xói lở bờ biển Hải Hậu. Nguyễn Thượng Hùng, Lại Huy Anh, Nguyễn Thế Thôn, Lê Đức An, Lưu Hải Thông). Tạp chí các khoa học về trái đất, số 3/84-88, 1987.

Đặc điểm địa mạo các đảo vùng thềm lục địa Việt Nam. Lại Huy Anh, Võ Thịnh. Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị khoa học toàn quốc về biển lần III, 1991.

Nghiên cứu địa mạo trong việc khai thác và sử dụng hợp lý vùng triều bãi ven biển hiện đại. Lại Huy Anh, Ngô Tuấn Dũng, Võ Thịnh. Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị khoa học toàn quốc về biển lần III, 1991.

Các quá trình địa mạo hiện tại của dãy núi Hoàng Liên Sơn. Lại Huy Anh 1997. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội,  Số 6.

Địa mạo các đảo ven bờ và phương hướng sử dụng chúng. Lại Huy Anh, Võ Thịnh, Krotky M.A, 11/1998. Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị khoa học công nghệ biển toàn quốc lần IV.

Kết quả nghiên cứu địa mạo đới đứt gãy sông Hồng. Lê Đức An, Lại Huy Anh, Uông Đình Khanh, Ngô Quang Toàn, 2000. Tạo chí các khoa học trái đất, số 4, tập 22.

Đánh giá mức độ ổn định vùng tây bắc đới đứt gãy sông Hồng trên cơ sở phân vùng địa động lực. Lại Huy Anh, 2000.  Tạo chí các khoa học trái đất, số 4, tập 22.
Di sản thế giới vịnh Hạ Long, những giá trị nổi bật về địa chất. Trần Văn Trị, Trần Đức Thạnh, Tony Waltham, Lê Đức An, Lại Huy Anh, 2003. Tạp chí địa chất, số 277.

Bước đầu nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi lõm vùng đồi núi thấp lưu vực sông Cầu. Lại Huy Anh, Tống Phúc Tuấn, 2003. Tạp chí các khoa học về trái đất, số 4, tập 25.

Nghiên cứu địa mạo phục vụ đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường lưu vực Sông Cầu, Lại Huy Anh, Tống Phúc Tuấn, Đặng Văn Bào, 2005. Tạp chí khoa học đại học Quốc gia Hà Nội, số 21.

Mục tiêu và nhiệm vụ của địa mạo trong nghiên cứu quản lý môi trường lưu vực sông. Lại Huy Anh, Tống Phúc Tuấn, 2006. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ II.

Phân tích địa mạo khu vực làm cơ sở khoa học định hướng phát triển bền vững huyện Sốp Cộp, Sơn La. Lại Huy Anh, Tống Phúc Tuấn, 2006. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 22.

Đánh giá dự báo tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu, Chí Viễn (Huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng). Lê Đức An, Uông Đình Khanh, Lại Huy Anh, Võ Thịnh, Nguyễn Ngọc Thành, Tống Phúc Tuấn. Tạp chí các khoa học về trái đất, No 29/2, 2007.

Liên kết website khác